HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hirunika  


mshdf.a ìhlre PdhdrEmh
f*ia nqla Tiafia m‍%isoaO lrñka

ysreKsld kej; idOdrKh b,a,hsmiq.sh i;sfha jvd;a wdkafoda,khg ;=vqÿka kvq ;Skaÿjla njg m;ajQfha Ndr; >d;kh iïnkaOfhka ÿñkao is,ajd we;=¿ mia fofkl=g urK oඬqju ,nd§ug fYa%IaGdêlrKh u.ska .;a ;SrKhhs'

tu ;Skaÿfjka miqj meñKs,s md¾Yajh fjkqfjka Ndr;f.a ÈhKsh ysreKsld kej;;a igka u.g
t<eô whqrla Bfha wef.a f*ia nqla msgqj ;=<ska lreKq meyeÈ,sù ;sfnkjd'
weh ñka fmr m‍%isoaO fkdl< Ndr; >d;kh l< miq ,nd.;a Tyqf.a ysfia ol=Kq mi WKavhlska midreù ys,aù ;sfnk ìhlre PdhdrEmhla WodyrKhg fmkajñka lshd isákafka >d;k isoaêfha wkqlïmdfõ jdish yd fjä ;eîu lrkakg fmr ;=jd, jQ njg idlaIs ,nd.kakg ta wdldrhg ysi ys,ajQ nj ÿñkao is,ajd m‍%lg lf<a fndre ujdmEula nj;a ta fjkqfjka jHdc ffjoH jd¾;d ilia l< whgo oඬqjï ysñúh hq;= nj;ah'

Ndr; >d;k isoaêfhka miqj ÿñkao is,ajd chj¾Okmqr frday,g we;=<;a l< w;r tu wjia:dfõ ÿñkaof.a ysi midrejk f,i WKav we;=¿ù we;s nj;a ;;ajh nrm;, nj;a olajd Tyqj isx.mamQrefõ ujqkaÜ t<sifn;a frdayf,a jeäÿr m‍%;sldr i|yd ks¾foaY lrk ,oafoa úfYaI{ ffjoH ufyaIskS úf–r;akhs'
my; m<jkafka ysreKsldf.a fojk wNsfhda.hhs' ^PdhdrEmfha fjä jeÿK ;ek fldgqjlska jikakg isÿúh&

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය