HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Chat with Dilini Lakmali  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 ,nk wjqreoafoa
uu lido n¢kjdÈ,sks ,laud,s lshkafka wo jkúg f,dl= l=vd yefudau wdorh lrk pß;hla' fï Èkj, úldYh jk fg,skdgH lsysmhlskau tlsfklg fjkia pß; Tiafia weh Tfí wd,skaohg tkjd'


b;ska fï ojiaj, jev lghq;= .ek È,sks iuÕ l< l;dnyhs fï'

fldfyduo È,sks@


;sfhk l,d lghq;= ál lrf.k fyd¢ka bkakjd'

fï ojiaj, fudkjo jev lghq;=@

fï ojiaj, iqoka; ;s,lisßf.a fkarxckd kdgHfha jev' l=uqÿ ksYdka; whshf.a w¨‍;au kdgHla jk iq<Õ fia ud kdgHfha jev l<d' ta tlalu ys/ tfla hk wÕ=‍/ fijKe,s kdgHfh;a jev'

jeäu m%;spdr ,efnk kdgH fudllao@

fï Èkj, úldYh jk fkarxckd kdgHfha iy wÕ=‍/ fijKe,s kdgHfha pß; folgu fyd| m%;spdr ,efnkjd'

iskudjg ;du wdrOkd keoao@

Tõ ;du ug .e<fmk pß;hla ,enqfKa keye' b;ska ug .e<fmk pß;hla ,enqfKd;a uu Ndr.kakjd' fudlo fyd| ks¾udKj,g odhl fjkak leue;af;ka bkakjd'

Tn pß; f;dard.kafka fldfyduo@

ug fuf;la kï ,enqfKa ug iqÿiqu pß;' ta ksid ug f,dl=jg pß; f;dard.kak ´fka jqfKa keye' uu leu;s ug Wmßu idOdrKhla lrkak mq¿jka úÈfya pß; lrkak'

tlu úÈfya pß;j,g fldgq fj,d lsõfjd;a@

ug ,enqKq pß; kï álla ta jf.a ;ud' uu;a widfjka bkakjd álla fjkia úÈfya pß;hla lrkak'

oeka fldÉpr ld,hla fjkjo fï lafIa;%hg weú;a@
uu 2008 § wdfõ'

fudlo ysf;kafka fï ld,h .ek@

we;a;gu i;=gqhs' fudlo ug fyd| ks¾udKj,g odhl fjkak mq¿jka jqKd' uu yßu widfjka ;ud fï l,d lafIa;%h ;=< ks¾udKj,g odhl fjkafka'

È,sks leu;s ckm%sh ks<shla lshkjgo@ olaI ks<shla lshkjgo@

olaI ks<shla lshkjd' fudlo" uu olskafk ckm%sh;ajh lshk foa wo ;sì,d fyg ke;s fjkak mq¿jka' kuq;a" olaI;djh lshk foa yeuodu ;sfhkak mq¿jka' uu;a yeuúgu W;aidy lrkafk olaIfhla fjkak' ta ksid ;uhs uu ,efnk pß;hg Wmßu idOdrKhla lrkak yeuúgu W;aiy lrkafka'

wdorh .ek@

we;a;gu wdorh yß iqkaor fohla'

ljod ú;ro újdy fjkak bkafka@

ug ;j ld,h ;sfhkjd ta .ek ys;kak' fldfydujqK;a uu Ndr.;a; jev lghq;= ksid álla ld¾hnyq,hs' fï jev ál;a bjr lr,d ,nk wjq/oafoa ú;r újdyh .ek ys;kjd'

Tfí fmïj;d .ek@


lshkakï' yenehs oekau fkfjhs' ;j ál ld,hlska

Tyq;a l,d lafIa;%hg iïnkaO flfklao@

yaïï''' ta .ek;a lshkak fï ld,h fkfjhs' bÈßfha§ lshkakïflda

yß tfyukï wkd.; n,dfmdfrd;a;=@

tfyu úfYaIfhka lsh,d n,dfmdfrd;a;= keye' fyg oji;a fyd¢ka .;lrkak ;ud n,dfmdfrd;a;=j'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය