HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sri Lanka Airline Suspends Drunk Pilot In Frankfurt  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fjßjQ kshuqjd ksid Y‍%S,kalka hdkh meh 15 m‍%udofõ
kshuqjdf.a jev ;ykï & u.Skag jkaÈc¾uksfha *‍%Ekala*¾Ü .=jkaf;dgqm<ska miq.sh isl=rdod ^19& miajre 3'20g Y‍%S ,xldj n,d mshdir lsÍug ;snQ u.Ska 259 la .;a .=jka hdkh meh 15 la
m‍%udoù ;sfí' thg fya;=jQfha hdkh f.k taug fkdyelsj tys m‍%Odk .=jka kshuqjd îu;aj weo jeà isàuhs'
.=jka kshuq m‍%OdkS lms;dka Wfmakao% rKùr bkamiqj isÿ l< u;ameka mÍlaIKfhkao wiu;ajQ w;r
fï jkúg Tyqf.a jev ;ykï lr ;sfí'
hQ't,a' 554 ork ta 330 j¾.fha fuu Y‍%S ,kalka .=jka hdkh bka miqj mojd f.k meñK we;af;a c¾uksh fj; ,xldfjka .sh fjk;a hdkhl kshuqfjls' cd;Hka;r kS;sh wkqj tu kshuqjdg meh 10 l úfõl

.ekaùulska miq fojeks hdkhla meoùfï wjirh ,nd§h yels ksid fmr lS wlr;eínhg ,lajQ hdkh Tyqg Ndr fokakg yelsjQfha meh 15 l m‍%udohlsks'
fuu m‍%udoh ksid tys isá ish¨u u.Skag jkaÈ f.ùug;a .=jka hdkh jeäfõ,d f;dgqmf<a k;r lsÍfï m‍%udo .dia;= f.ùug;a Y‍%S ,kalka iud.ug isÿj ;sfí'
hqfrdamd fldñifï kS;s wkqj meh 3 lg jvd m‍%udojk .=jka hdkdj, u.Skag wod< iud.fuka jkaÈ f.ùh hq;=h'
ta wkqj .=jka u.shl=g hqfrda 600la tkï Y‍%S ,xld uqo,ska remsh,a 96"960la jkaÈ ,nd f.jkakg isÿj we;' u.Ska 259 g tu uqo, remsh,a fldaá 2 lg jeäh'
fuu isoaêh hqfrdamh mqrd mqj;am;aj,o oeka jd¾;d lr ;sfnk w;r fuu.ska ,xldfõ .=jka fiajdjka .ek jerÈ Ñ;‍%hla m‍%pdrhùfuka ixpdrl l¾udka;hgo ydkshla isÿj we;'
weojegqK lms;dkajrhdf.a isoaêh;a iu. we;s jQ m‍%udofhka miqj rd;‍%S ld,fha meñKs .=jka hdkfhka fkdmeñKs w;r Tyq miqj ,xldjg meñfKk njg f;dr;=re ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය