HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Snake Lover Dies Of A Snake Bite  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
i¾mhkaf.a ‘tlaiam¾Ü‘ jQ mßirfõÈhd
i¾mfhl= oIaG lr ñh.syska.d,a, jlaje,a, mdf¾ jdih l< wu,a ls;arejka úf–fialr kue;s 46 yeúßÈ i¾mhka ms<sn| ,xldfõ kula ÈkQ mßirfõ§hd wjdikdjka; f,i i¾mfhl= oIaG lr ñhhdfï isÿùula jd¾;dfjkjd'

wújdylfhl= jk Tyq foudmshka iu. mÈxÑj isáfhah'
isÿùu ms<sn| Tyqf.a mshd fufia lshd we;'
‘ñhf.dia we;af;a
uf.a jeäuy,a mq;d' ug mq;d, fokafkla yd ÿfjla bkakjd' mq;dg wikSmhla keye' úfkdaohg i¾mhka we;s lrkjd' ksjfia;a i¾mhka bkakjd' bl=;a 02 jeks Èk rd;‍%s mq;d f.or ysáhd' miqÈk Woeik biairy f.or ÿj weú;a lsõjd wu,a whshd f.or biairy f.aÜgqj <Û jeá,d bkakjd lsh,d' uu t;kg .shd' mq;d uqKska w;g jeá,d ysáhd' weÛg w; ;shd ne¨jd' weÛ iS;, fj,d ;snqKd' l;d lf<a keye' miqj fï .ek fmd,sishg oekqï ÿkakd'’
ñh.sh mßirfõÈhd úfkdaohg ksji ;=< i¾mhka we;s lrk wfhls' fudyq ñhf.dia we;af;a i¾mhl= oIaG lsÍfuka nj lrdmsáh YslaIK frdayf,a meje;s mYapd;a urK mÍlaIKfha§ wkdjrKh ù ;sfí'
.d,a, ßÉukaÙ úoHd,fha wdÈ isiqfjl= jk ñh.sh wu,a f.a wjika lghq;= miq.sh 5 jkod isÿ flßKs'
Tyq .ek f*ia nqlays ;enqKq ixfõ§ igykla my;ska

‘khs úI ksid Tn ñh.shd hehs flfiakï woykak o @
.d,af,a w¨;amdr ljodj;a mrKfjkafka ke;'
w¨;amdf¾ ;j;a wmQre pß;hla isáfhah' ta wu,a whshdh
wu,a whshd w¨;amdf¾ fÜ‍%Ù udla tlh' ud wu,a whshd okafka 10&11 mka;sfha isáh §h'ta i;a;= w,a,kakl= f,isks'
.d,af,a i¾mhl= isàkï wmg tl< u;la jQfha wu,a whshdh'
.d,af,a fldfya fyda ksjilg i¾mhl= ßx.d we;ehs lshQ úg ta i;d w,a,d le,hlg f.k f.dia oeóug wfma fndfyda fokl= lghq;= l<y'
wu,a whshd w¨;a mdf¾ g‍%ේÙ ud¾la tlla jQfha fï lghq;af;ks'

Tyq ;rï i¾mhka w,a,kakg olaIhl= ol=fKa isáfha ke;ehs uu is;ñ'
khs we;=¿ úil=re i¾mhka bj;a lsÍug jkÔù fomd¾;fïka;=j mjd u. wßoa§ wu,a whshd Wka w,a,d Ôú;h fírd jkhg uqod yeßfhah'
fï ksid Tyq úiska bj;alrk khs we;=¿ i¾mfhda Tyqf.a ldurfha o ksjfia ;ek ;ek o l+vqj, isáhy'
fï i¾mhkag lkak fndkak § ln,d .ekSu o wu,a whshd lf<ah'
idohla mj;ajd wÛyrejdod rd;‍%sfha ksjig wd wu,a whshd khl=f.a ÿl iem n,d we;ehs wkqudkhhs'
ta ;sßika i;d fï ñksid wÿkkafka ke;'
;u Ôú;h l=fKa fï wmQre ñksid ksid hehs W! okafka ke;'
ta ksidu ;u fmkh mqmamd oIaG lrkakg we;'
wjidkfha isÿjQfha khs w,a,d khskag;a ñksiqkag;a iekiqu Wod l< wmQre ñksid
khl=f.a oIaGkfhka ñh hduhs'
wu,a whsfha Tfí iuq .ekSu fõokd;aulh'ord.; fkdyelsh'
WU me;+ f,dalh WUg Wod jQfha ke;s nj uu oksñ'
ish .Kkla i;a;aj Ôú; fírE WU mska ia lrkakg we;s wmg;a jvd'''''’ 


 

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය