HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

nithya senani samaranayake  


fldaá 4 ½ l uqo,a ,enqK wdldrh lshkak neßjQ
kdu,af.a iud.ï wOHlaIsld
.=jka fiaúld ks;Hd fiakdks ßudkaÙmiq.shod t*aiSwhsäfha wjika m‍%Yak lsÍulg fmd,siam;s;=ud keuqjehs lshñka we;=<g .sh kdu,a rdcmlaI w;awvx.=jg m;ajQfha fldaá 4 yudf¾ l¿ i,a,s jxpdjla iïnkaOfhks'

md¾,sfïka;= uka;‍%Sjrhl= f,i ish ks, n,h Ndú; lrñka wh:d wkaoñka remsh,a ñ,shk 45 la Wmhdf.k
kdu,a fyf,da fldma iud.u ñ,§ .ekSu i|yd Tyqg ysñ tka'wd¾' lkai,agkais iud.fuka re' fldaá tl yudrlao" Tyqg wh;a .j¾ia fldamf¾Ü i¾úia iud.fuka fldaá 3 lao ,nd ÿka nj fy<sj ;sfnk w;r tu uqo,a ,enqfka flfiaoehs lSug kdu,a fukau tys wOHlaIjrekao wiu;aj ;sfí'

ta wkqj wOHlaIjreka ish¿ fokdgu jfrka;= ksl=;aj we;'
tu wOHlaIljreka jkafka bkaÈl m‍%Nd;a lreKdÔj " mú;‍%d iqcdks fndaf.d,a,d.u" iqo¾Yk nkavdr .fkaf.dv" ks;Hd fiakdks iurkdhl yd ngfmd, wdrÉÑ,df.a Trfk,a,d bf¾Id is,ajd hk whhs' ta whf.ka iqo¾Yk nKavdr .fkaf.dv fmf¾odo ks;Hd fiakdks iurkdhl Bfhao fmd,sia w;awvx.=jg m;aúh' Tjqka fofokdu wêlrKhg bÈßm;a lrk ,ÿj ,nk 22 olajd ßudkaÙ .; lr ;sfí'
kdu,a rdcmlaI wh:d f,i fyf,da fldama fldgia ñ,g f.k we;s njg meñKs,a, lr ;snqfka jika; iurisxy úisks'
fyf,dafldama iud.u thd¾ ,xld iud.u iu. .súiqï.;j fiajd imhñka isá w;r fï u.ska kdu,a rdcmlaIg udiam;d úYd, wdodhula ,efnñka mej;sKs'
w;awvx.=jg m;a ks;Hd fiakdks .=jka fiaúldjl f,i lghq;= lr kdu,af.a fuu iud.fï wOHlaIsldjl njg m;aúh' weh Bfha lgqkdhl .=jka f;dgqmf<a ish fiajd ia:dkhg hñka isáh§ fuf,i w;awvx.=jg m;aj ;snqKs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය