HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
f.da,hd .=rdg tfrysj kvq lshd Èkhs
Wmq,a Ydka; yd forK 360
wmydi kvqfjka mr§

,laI 50 la f.jkak fj,dforK kd<sldfõ úldYh jQ  ‘forK 360‘ jevigykg iyNd.S fjñka Wmq,a Ydka; ikakia., Tyqf.a merKs áhqIka f.da,fhl= yd iskud úpdrl wð;a .,mam;a;sf.a lS¾;s kduhg ydks jk mßÈ woyia m< lsÍu ksid Bg tfrysj
wð;a .,mam;a;s kvqu.g t<eUqK w;r tu kvqfjka forK iy Wmq,a Ydka; fofokdu miq.shod mrdchg m;a úh' ta wkqj re' ,laI 50 l f.jk f,i forK kd<sldjg
iy Wmq,a Ydka; ikakia.,g wêlrKh kshu lr ;sfí'

fuu jevigyk 2008 cQ,s 08 jk od úldYh lr ;snQ w;r 2008 cQ,s 13 jk Èk kej; úldYh lr ;sfí'
ikakia., uy;d ksIamdokh l< ;ks ;gqfjka mshdUkak Ñ;‍%máh ms<sn| úpdrhla udOH fj; heùu i|yd wð;a .,mam;a;s uqo,a b,a¨ nj tu jevigyfka§ ikakia., uy;d mjid ;sfí'
tfia lshkakg fya;=ù we;af;a wð;af.a úpdrhla jdisiy.;j fjkialr m;‍%sldjl igyka lsÍula .ek 360 ksfõÈldj lreKq úuiSfï§h'
Wmq,a Ydka; ikakia., úiska meñks,sldr wð;a .,mam;a;sg wmydid;aul m‍%ldYhla isÿ lr we;s nj;a ta ;=<ska meñKs,slre iudcfha hï wdldrhl my;a ;;ajhlg m;a jqKq nj;a wêlrKhg wkdjrKh jk nj fuu kvq ;Skaÿfjys olajd we;'
úpdrhla ,sùug meñks,slre úiska uqo,a b,a¨ nj ú;a;slre m‍%ldY l<;a th ;yjqre lsÍug iu;a ù ke;s nj;a tys i;HNdjhla wêlrKhg Tmamq fkdjk nj;a wêlrKfha§ mejiqK w;r tu wi;H m‍%ldYh kej;;a úldYh lrñka iudc.; lsÍu ksid forK kd,sldjo fuu jrog yiq úh'
fld<U w;sf¾l Èid úksiqre tï'ta'ta' wkjr;ak uy;d forKg yd ikakia.,g ,laI 50 jkaÈh kshu lr ;sfí'
mdi,a iufha Wmq,a Ydka; ikakia.,f.a ckm%sh Wiiafm< isxy, Wmldrl mka;sfha f.da,fhl= f,io wð;a .,mam;a;s iyNd.S ù ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය