HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
f.da,hd .=rdg tfrysj kvq lshd Èkhs
Wmq,a Ydka; yd forK 360
wmydi kvqfjka mr§

,laI 50 la f.jkak fj,dforK kd<sldfõ úldYh jQ  ‘forK 360‘ jevigykg iyNd.S fjñka Wmq,a Ydka; ikakia., Tyqf.a merKs áhqIka f.da,fhl= yd iskud úpdrl wð;a .,mam;a;sf.a lS¾;s kduhg ydks jk mßÈ woyia m< lsÍu ksid Bg tfrysj
wð;a .,mam;a;s kvqu.g t<eUqK w;r tu kvqfjka forK iy Wmq,a Ydka; fofokdu miq.shod mrdchg m;a úh' ta wkqj re' ,laI 50 l f.jk f,i forK kd<sldjg
iy Wmq,a Ydka; ikakia.,g wêlrKh kshu lr ;sfí'

fuu jevigyk 2008 cQ,s 08 jk od úldYh lr ;snQ w;r 2008 cQ,s 13 jk Èk kej; úldYh lr ;sfí'
ikakia., uy;d ksIamdokh l< ;ks ;gqfjka mshdUkak Ñ;‍%máh ms<sn| úpdrhla udOH fj; heùu i|yd wð;a .,mam;a;s uqo,a b,a¨ nj tu jevigyfka§ ikakia., uy;d mjid ;sfí'
tfia lshkakg fya;=ù we;af;a wð;af.a úpdrhla jdisiy.;j fjkialr m;‍%sldjl igyka lsÍula .ek 360 ksfõÈldj lreKq úuiSfï§h'
Wmq,a Ydka; ikakia., úiska meñks,sldr wð;a .,mam;a;sg wmydid;aul m‍%ldYhla isÿ lr we;s nj;a ta ;=<ska meñKs,slre iudcfha hï wdldrhl my;a ;;ajhlg m;a jqKq nj;a wêlrKhg wkdjrKh jk nj fuu kvq ;Skaÿfjys olajd we;'
úpdrhla ,sùug meñks,slre úiska uqo,a b,a¨ nj ú;a;slre m‍%ldY l<;a th ;yjqre lsÍug iu;a ù ke;s nj;a tys i;HNdjhla wêlrKhg Tmamq fkdjk nj;a wêlrKfha§ mejiqK w;r tu wi;H m‍%ldYh kej;;a úldYh lrñka iudc.; lsÍu ksid forK kd,sldjo fuu jrog yiq úh'
fld<U w;sf¾l Èid úksiqre tï'ta'ta' wkjr;ak uy;d forKg yd ikakia.,g ,laI 50 jkaÈh kshu lr ;sfí'
mdi,a iufha Wmq,a Ydka; ikakia.,f.a ckm%sh Wiiafm< isxy, Wmldrl mka;sfha f.da,fhl= f,io wð;a .,mam;a;s iyNd.S ù ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය