HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
lshd úrys; WmdêOdÍka fhdojd
iïndyk fiajh úêu;a lsÍug
fi!LH weu;sf.ka fhdackdjla,xldfõ mj;sk wdhq¾fõo iïNdyk uOHia:dk j¾;udkfha úêu;a f,i fiajd imhkq ,nkafka ke;s nj fmkajd fok fi!LH weu;s rdð; fiakdr;ak tajd úêu;a lsÍfï jevms<sfj,la y÷kajd§ug mshjr .ksñka isák nj

miq.shod md¾,sfïka;=fõ§ m‍%ldY l<d' nqoaêl m;srK uka;‍%Sjrhd weiQ m‍%Yakhlg ms<s;=re f,i Tyq ta .ek l;d lf<ah'
wdhq¾fõo myiqlï we;s ish¨ ixpdrl fydag,aj,g  iqÿiqlï iys; wdhq¾fõo ffjoHjrfhla isáh hq;= njg kS;shla f.k tk nj;a ta fydag,aj, ;sfnk we|ka m‍%udKh wkqj" ffjoHjre jeä lrk nj;a lshd isák weu;sjrhd ish¨ ixpdrl fydag,aj,g fuu kS;sh we;s lrùu u.ska w¨;ska lshd wjia:d ,eìh yels nj;a fmkajd fohs'
wdhq¾fõo Wmdêh iïmQ¾K l< oyilg wêl msßila lshd úrys;j isák neúka yd 2016 cQks 30 jkúg wdhq¾fõo ffjoH iNdfõ ,shdmÈxÑ m;aùï ,nd fkdue;s ixLHdj 649la njg lreKq fy<sùfuka fï wdldr fhojqulg Tjqka fhduq lsÍu jeo.;a úh yels njo lshd isáfhah'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය