HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Minister John  


weu;s fcdakag j;a;,§ yQ ix.‍%yhla


j;a;," T,shuq,a, m‍%foaYfha Bfha ^28& mej;s W;aijhlg meñKs msßila wud;H fcdaka wur;=x.g yQ yඬ k.ñka úfrdaOh m< l< isÿùula jd¾;d fjkjd'

T,shuq,a, m‍%foaYfha kj mdi,la bÈlsÍug uq,a., ;eîu fjkqfjka mej;s fuu W;aijfha§
tu mdi,a NQñh fjkqfjka bvu fjkalrkjdg wlue;sjQ msßila fuu yQ yඬ k.d

úfrdaOh m<lr ;snqKd'
fuu mdi, bÈlrkafka ;u ksjdi iy lS‍%vdmsáho wysñ lrñka nj lshk Tjqka thg bvfokakg neß nj fuu wjia:dfõ§ lEflda .iñka lshd ;sfí'
wud;H fcdaka wur;=x. W;aij iNdj wu;ñka isáh§ yQ lshñka úfrdaO;dfõ ksr; jQ jka lE .eiqj;a wud;Hjrhd ish l;dj k;r fkdlr È.gu lrf.k .shd'
miqj we;sjQ n,j;a úfrdaOh yuqfõ wud;Hjrhdg tu ia:dkfhka fydr mdrlska msgj hdug isÿjQfha fmd,Sisfhao iydh we;sjh'
fuu úfrdaO;d lrejka fldmuK weu;sjrhdg wlue;sjQfhao h;a fcdka wur;=x.f.a  rej iys; mqjrejlao Tjqka .sks ;nd we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය