HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

menaka maduwanthi  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
rEm ðK fjkak weußldjg hk fïkldg Wi m‍%Yakhla fkfï¨


fg,s kdgH ks<s fïkld uOqjka;s weußldfõ meje;afjk ñia ,eákd cd;Hka;r rEm ðK ;r.h i|yd ,xldj ksfhdackh lrkakg f;dardf.k ;sfnkjd'

weh ta .ek i;s wka; mqj;am;lg l;d lr ;snqKd'

fïkld fudllao fï cd;Hka;r ;r.hlg bÈßm;afjk l;dj@

cd;Hka;rhg hkjd lshk tl we;a;gu uf.a isyskhla' uq,skau uu cd;Hka;rhg .sfha k¾;kfhka' thska ug ch.‍%yKhla ,enqKd' fujr uu cd;Hka;rhg hkak yokafka ksrEmsldjla úÈyg'

fudllao fï ;r.fha ku @

ñia ,eàkd bkag¾keIk,a'

fldfyao meje;afjkafka @

weußldfõ nydud rdcHfha ;uhs ;r.h meje;afjkafka'

rgj,a lShla fï i|yd iyNd.s fjkjdo@

rgj,a úiaila ú;r iyNd.s fjkjd'

fldfyduo fï wjia:dj Tng WodjqfKa @

f*ianqla yryd Tjqka fï ;r.dj,sfha m‍%pdrK lghq;= l<d' wksl wjqreÿ ;=kla ;siafia uu fï ;r.dj,sh ixúOdkh lrk msßi w÷kkjd' oeka ld,hl b|ka fï ;r.hg bÈßm;a fjkak lsh,d Tjqka ug wdrdOkd l<d'

Wi m‍%Yakhla fkfuhso@

keye' uu f.dvla nfhka ysáfha' kuq;a tys iNdm;sksh mejiqjd Wi m‍%Yakhla lr.kak tmd' ;r.hg bÈßm;afj,d n,kak lsh,d'

ljodo ,xldfjka msg;afjkafka @

Tlaf;dan¾ 21 ;uhs ;r.h meje;afjkafka' Bg fmr uu weußldj n,d msg;afjkjd'

fudkjf.a iQodkulao fï ;r.h fjkqfjka ;sfhkafka @

uf.a uQ,sl iQodku ;sfhkafka uf.a isrer .ek' fudlo uu álla uy;afj,hs bkafka'
fï ojiaj, flÜgqfjkak uykais fjkjd' uu jeämqr jHdhdu lrkjd'


cd;Hka;rhg hkak ,xldfõ f,dl= fohla lr,d ;sfhkjdo@

,xldfõ f,dl= fohla lrkak mq¿jkao neßo lshk tl;a m‍%Yakhla' hïlsis msßila rg we;=f<a fohla lrkak yokfldg wms Bg tydg .sysx fohla lrkak ;uhs iQodkï fjkafka'

;sfhk ckm‍%sh;ajh uÈ yskaodo fï jf.a ;r.hlg bÈßm;a fjkafka @

chm‍%sh;ajfhka wvqjla ke;s ;rï' uu fudk foa l<;a yß blaukg udOHfha m‍%pdrh fjkjd' tfyu fjkafka wehso lshkak uu okafka keye' fïl uf.a wdidjla' tÉprhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය