HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda New House  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ñ,shk 40 lg frmhd¾ lrf.k uyskao mÈxÑhg .sh wÆ;a ksji


ffu;%Smd, isßfiak uy;d ckdêm;s Oqrhg m;aj udi 06lg jeä ld,hla mÈxÑj isá fld<U 07 úf–rdu udjf;a msysá iqmsß ksjdih remsh,a ñ,shk 40lg jeä uqo,la
jehlr uq¿ukskau wÆ;ajeähd lr ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d fj; ,nd§ we;s w;r
uyskao rdcmlaI oeka mÈxÑ Ö isákafka tysh'
;ukag mÈxÑ ùug fld<U wjg ksjila ,ndfok fuka uyskao rdcmlaI ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiakf.ka lr ;snq b,a,Sug wkqj tu ksjdih ,nd§ we;'


ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI tl, mÈxÑj isá fld<U 07" iagkafudal%ikaÜ udjf;a ksjdih ;udg ,ndfok f,i uyskao rdcmlaI uy;d b,a,Sula lr ;snqk o fïjkúg wud;H rdð; fiakdr;ak tys mÈxÑj isák neúka tu b,a,Su m%;slafIam ùfuka miq fuu ksji ,ndfokakg ;SrKh úh'
uq,§ ;ud mÈxÑj isá úf–rdu udjf;a ksji ,nd§ug ffu;%S tlÛù ;snqk o tys myiqlï uÈ nj uyskao uq,ska mjid th  uq¿ukskau wÆ;ajeähd lr mjrd fokafka kï hkakg leu;s nj lshd we;' ñ,shk 40 la jeh lr th miq.sh ld,fha wÆ;a jeähd lr we;af;a ta ksidh'
wk;=rej ñßydk m%foaYfha ksji w;yer uyskao úf–rdu udjf;a ksjig oeka meñK we;'
ksji wÆ;a jeähd l< iufha iy oeka bÈßmig fmfkk wdldrh Pdhdrem lsysmhla my;ska
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය