HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Packed into one longer slept not a good habit  


ksod.;a; weo wiqrk tl ;jÿrg;a fydo mqreoaola fkfjhs' fya;=j okakjd o@

mqxÑu ldf,a bÈka wms yefudagu wïud W.kajkajmq fydo mqreoaola ;uhs Wfoa ke.sÜgdu ksod.;a; weo ;snqKq úÈyg yok tl u;l we;sfka wïud fldhs ;rï fï foa mqreÿ lrkak uykais Wkdo lsh,d ta;a kj;u wOHkhlska
fidf.k ;sfnk úÈyg Tn ;jÿrg;a fï mqreoao mj;ajdf.k hdu Tfí fi!LHg t;rï fydo fohla fkfuhs

thg fya;= jYfhka Tjqka olajkafka, Tn WoEikskau weo wiqrk úg idudkHfhka uq,skau lrkafka Tfí fmdrjkh wl=,k tlhs Tn fkdoeku Tn kud ;enQ fmdrjkh ;=, ñ,shk .Kkla ¥ú,s uhsgdjka Ôj;ajk njhs Tjqka lshkafka Tfí ifï uereKq iෛ, yd oyäh wdÈh wydrhg .ksñka isák fuu uhsgdjka ksid weÿu iy wdid;añl;d we;s jk nj fidhdf.k ;sfnkjd kuq;a WoEiku weo wiqrkafka ke;sj ;sfnk úg uhsgdjka kejqï jd;hg iy ysre t<shg ksrdjrKh ùfuka úkdY ù hkjd

mÍlaIK lKavdhu fuhg úiÿula úoyg lshkafka Wfokau wefoka ke.sÜg fj,dfõu weo wiqrka ke;sj WoEik wdydrh f.k Tfí jev lghq;= ioyd iQodkï ùfuka miq weo ilikjd kï th fydo mqreoaola lsh,hs Tjqka ;jÿrg;a lshkafka i;s follg jrlaj;a Tfí weo we;sß,s, fmdrjk iy fldÜg Wr fidaod msßisÿ lsÍfuka uhsgdjkaf.ka jk fi!LH .eg¿ wvq lr.kak mq¿jka njhs

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය