HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

NEWS  


idïm%odhsl ldka;d weÿu m%;slafIam l< rc l=ußh ^chdrEm&


 ueo fmrÈ. l,dmfha ldka;djka bia,dóh iïm%odh hgf;a oeä iSudjka hgf;a Ôj;ajkjd' tfy;a tu iSudjka ìo fy<ñka idïm%odhsl ldka;d weÿu m%;slafIam
lrñka vqndhs rdcHfha fjfik ldka;dj ms<snoj Tn oek isáhdo@ weh wka ljrl=j;a fkdj rc mjqf,a wórd w,a gù¾ l=udßhhs'

weh ngysr weÿï me,ÿïj,ska ieriqKo lsisÿ wjia:djl wYsIag wdldrfha weÿï me,ÿï Ndú;d lrkakshl fkdfõ' tfy;a idïm%odhslj uqia,sï ldka;djka fuka ysi wdjrKh lsÍu yd isreru wdjrKh jk weÿï ye§u weh iDcqj m%;slafIam lr ;sfnkjd'wehf.a wfmalaIdj jkafka ;uka fukau ish¨‍u ldka;djkag ksoyi ysñùuhs'

fuu l=udßldj f,dalfha rgj,a 70 l ixpdrh lr we;s w;r weh ie,flkafka b;d lreKdjka; ;eke;a;shl f,ihs' weh úiska ,ndÿka wdOdr u; f,dalfha È<sÿ rgj,a fndfyduhl úúO jHdmD;s l%shd;aul jkjd'

fï iïm%odh ìo fyÆ wehf.a fiahdrE lsysmhla'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය