HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


ldurfha fhauk hd¿jd rKavq fkdlru
fi!È Y‍%S ,dxlslhd ur,djir oyhla muK fi!È wrdìfha lshdjl ksr;j isá Y‍%S ,dxlslhl= ßhdoa kqjr ldurhl§ Tyqf.a ñ;=rdf.a msys wekqula ksid ñhf.dia ;sfí'
fuu fofokdu fi!Èfha hdka.= m‍%foaYfha ùÿre lïy,l fiajh lrñka isg
we;s w;r fuu >d;kh lsishï mqoa.,sl wdrjq,la fyda jdohlska f;drj wkfmalaIs; yd .=ma; f,i
isÿj we;s njg f;dr;=re ;sfí'
fuu >d;kh iïnkaOfhka ielmsg ñh.sh wh mÈxÑj isá ldurfha isá fhauk cd;slhd trg fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k we;'
bl=;a 16 jeks Èk uOHu rd;‍%sfha ñh.sh wh ish cx.u ÿrl;kfhka weu;=ula ,nd.ksñka isg we;s w;r tu weu;=fï Tyq isáh§ ? 12 g muK ldurhg wd ñ;=rd lsisÿ fya;=jlska f;drj Tyq msgqmiska meñK Tyqf.a f., m‍%foaYhg msyshlska wek myr§ >d;kh lr we;s w;r ‘ux hd¿jdj uerejd“ hhs miqj fhauk ñ;=rd úiskau fmd,sish oekqj;a lr Ndrù ;sfí'
fï fofokd w;r wdrjq,a fkdmej;s nj;a fhauk cd;slhd  lsishï udkisl m%Yakhlg ueÈj fuu >d;kh lrkakg we;s nj;a úYajdi flf¾'
fuf,i >d;khg ,laj we;af;a lelsrdj & fydrdfmd, mÈxÑj isá 34 yeúßÈ Yshdï Ysydí§ka kue;s ;sore msfhls'
mÍlaIK wjika fkdue;s fyhska u<isrer f.kajd .ekSug fkdyelsù we;s nj;a furg uqia,sï pdß;‍% wkqj ñhf.dia meh 24 la ;=< NQuodkh l<hq;= fyhska u<isrer ms<sn| wjika lghq;= trg § isÿlsÍug mjqf,a {;Ska leue;a; m‍%ldY lr ;sfnk nj;a jd¾;d jqKd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය