HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

uj iy ÈhKsh
ksji ;=<u lmd fldgd uerE wkshï ieñhdújdyl ldka;djlf.a ksjil mÈxÑj isá wkshï mqreIfhl= tu ksjfia§ weh yd wef.a ÈhKshl lmdfldgd urd oeófï wjdikdjka; mqj;la r;akmqr fõje,aj;a; uqr.ú,d.u
m‍%foaYfhka jd¾;d fjkjd'
>d;khg ,lajQ ldka;djf.a ieñhd bl=;a 2003 j¾Ifha§ lsishï msßila >d;kh lr we;' bka miq ld,hl weh wkshï ieñhl= iu. weiqrla wdrïN lr ;sfnk w;r miqj r;akmqr fõje,aj;a; m‍%foaYfha wef.a uyf.org wdikakfha mej;s isoaêh jQ ksjfia mÈxÑhg f.dia ;sfí' fuu ldka;djg tu újdyfha orejka fofofkl= isák w;r Tjqka
wef.a uj mÈxÑ ksjfia k;r lr weh wkshï mqreIhd iu. jdih lr ;sfí'
ielldr wkshï ieñhd f.dú;eka lrñka Ôj;ajQ wfhls' fuu ldka;djf.a kS;Hdkql+, ieñhdf.a >d;kh fjkqfjka wehg remsh,a ,laI ;=kl jkaÈ uqo,la óg ál l,lg fmr wêlrKh ud¾.fhka ,eî we;s w;r
fuu uqo,ska remsh,a ,laIh ne.ska weh ish orejka fofokdf.a nexl= .sKqïj, ;ekam;a lr we;s w;r b;sß remsh,a ,laIh uqo, wef.a úhoï i|yd fhdodf.k ;sfí'
tu jkaÈ uqo,ska rEmjdysks hka;‍%hlao ñ,§ .ekSug weh lghq;= lr ;sfnk w;r wehf.a orejka rEmjdysksh keröu i|yd fuu ksjig ks;r heug taug mqreÿj isg we;' bl=;a 11 jeksod o >d;khg ,lajQ ÈhKsh rEmjdysksh keröu i|yd ish ujf.a ksjig meñK we;'
miqÈk weh mdi,a fkd.sh ksid ta ms<sn|j fidhd ne,Sug wef.a ñ;a;ksh tu ksjig meñK ;sfí'

ta wjia:dfõ ksjfia ldurhl fuu fofokd urd oud isákq weh oel fõje,aj;a; fmd,sishg oekqï§fuka miq >d;kh .ek fy<s úh'

uj yd ÈhKsh ksji W,a wdhqO j,ska lmd fldgd idyisl wkaoñka >d;kh lr ;sìh§ fõje,aj;a; fmd,sish u.ska fmf¾od ^12 jeksod& fidhdf.k we;'
fufia >d;kh lr we;af;a 37 yeúßÈ iqf¾kao%ka ixÔjkS iy wef.a ÈhKsh jk 13 yeúßÈ ;,mÉpka YIsl,d njg y÷kdf.k we;'
>d;khg ,lajQ ldka;djf.a wkshï ieñhd úiska fuu oaú;aj >d;kh lrkakg we;s njg fmd,sish ielmy< lrhs'
iellre m‍%foaYh w;yer m,d f.dia we;s w;r tu mqoa.,hd w;awvx.=jg .ekSug fmd,sia lKavdhï folla mÍlaIK wdrïN lr ;sfí'
fõje,aj;a; fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය