HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

uj iy ÈhKsh
ksji ;=<u lmd fldgd uerE wkshï ieñhdújdyl ldka;djlf.a ksjil mÈxÑj isá wkshï mqreIfhl= tu ksjfia§ weh yd wef.a ÈhKshl lmdfldgd urd oeófï wjdikdjka; mqj;la r;akmqr fõje,aj;a; uqr.ú,d.u
m‍%foaYfhka jd¾;d fjkjd'
>d;khg ,lajQ ldka;djf.a ieñhd bl=;a 2003 j¾Ifha§ lsishï msßila >d;kh lr we;' bka miq ld,hl weh wkshï ieñhl= iu. weiqrla wdrïN lr ;sfnk w;r miqj r;akmqr fõje,aj;a; m‍%foaYfha wef.a uyf.org wdikakfha mej;s isoaêh jQ ksjfia mÈxÑhg f.dia ;sfí' fuu ldka;djg tu újdyfha orejka fofofkl= isák w;r Tjqka
wef.a uj mÈxÑ ksjfia k;r lr weh wkshï mqreIhd iu. jdih lr ;sfí'
ielldr wkshï ieñhd f.dú;eka lrñka Ôj;ajQ wfhls' fuu ldka;djf.a kS;Hdkql+, ieñhdf.a >d;kh fjkqfjka wehg remsh,a ,laI ;=kl jkaÈ uqo,la óg ál l,lg fmr wêlrKh ud¾.fhka ,eî we;s w;r
fuu uqo,ska remsh,a ,laIh ne.ska weh ish orejka fofokdf.a nexl= .sKqïj, ;ekam;a lr we;s w;r b;sß remsh,a ,laIh uqo, wef.a úhoï i|yd fhdodf.k ;sfí'
tu jkaÈ uqo,ska rEmjdysks hka;‍%hlao ñ,§ .ekSug weh lghq;= lr ;sfnk w;r wehf.a orejka rEmjdysksh keröu i|yd fuu ksjig ks;r heug taug mqreÿj isg we;' bl=;a 11 jeksod o >d;khg ,lajQ ÈhKsh rEmjdysksh keröu i|yd ish ujf.a ksjig meñK we;'
miqÈk weh mdi,a fkd.sh ksid ta ms<sn|j fidhd ne,Sug wef.a ñ;a;ksh tu ksjig meñK ;sfí'

ta wjia:dfõ ksjfia ldurhl fuu fofokd urd oud isákq weh oel fõje,aj;a; fmd,sishg oekqï§fuka miq >d;kh .ek fy<s úh'

uj yd ÈhKsh ksji W,a wdhqO j,ska lmd fldgd idyisl wkaoñka >d;kh lr ;sìh§ fõje,aj;a; fmd,sish u.ska fmf¾od ^12 jeksod& fidhdf.k we;'
fufia >d;kh lr we;af;a 37 yeúßÈ iqf¾kao%ka ixÔjkS iy wef.a ÈhKsh jk 13 yeúßÈ ;,mÉpka YIsl,d njg y÷kdf.k we;'
>d;khg ,lajQ ldka;djf.a wkshï ieñhd úiska fuu oaú;aj >d;kh lrkakg we;s njg fmd,sish ielmy< lrhs'
iellre m‍%foaYh w;yer m,d f.dia we;s w;r tu mqoa.,hd w;awvx.=jg .ekSug fmd,sia lKavdhï folla mÍlaIK wdrïN lr ;sfí'
fõje,aj;a; fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය