HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

muttiah says he now supports australia  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ux oeka n,kafk ueÉ tfla§
 ´iafÜ‍%,shdj Èkklx

& uqr,sf.a mshdf.ka m‍%ldYhlaY‍%S ,dxlsl C%slÜ C%Svl uq;a;hshd uqr,sorka uqr,s&fjdaka l=i,dk ;r.dj,sfha§  ´iafÜ‍%,shdfõ ;djld,sl mqyqKqlrefjl= njg m;aùu;a Tyq ,xldfõ C%slÜ n,OdÍka iu.
wdfrdajlg tau;a mokï lrf.k we;sj ;sfnk ixjdoh .ek úuikakg  ´iafÜ‍%,shdfõ fyr,aÙ ika mqj;am; uqr,sorkaf.a mshd wu;d m‍%ldYhla ,ndf.k ;sfnk w;r Tyq tys§ u;fNaod;aul lreKq mjid we;'
,xldfõ f;jeks úYd,;u ìialÜ l¾udka;h ysñlre f,i uqr,sf.a mshd jk ,lS,EkaÙ ysñlre iskakidñ uy;dj
tu mqj;am; y÷kajd§ ;sfí' fou< bx.‍%Sis mßj¾;lfhl= yryd Tyqf.ka l< úuiSfï§ fufia lshd we;'
‘ux àù tfla ueÉ n,oa§ biair ,xldj Èkkjg wdihs'

ta uf.a mq;d ;r. flrej ksid'ta;a oeka uqr,s  ´iafÜ‍%,shdfj mqyqKqlrefjla' ta ksid ux oeka ueÉ n,oaÈ leu;s mq;df. me;a; Èkkjg'tal tfyu fjkak tmehs fkao''thd oekgu;a b;d id¾:l f,i ;ukaf. ld¾hh bgq lrk nj fmakjd' myq.sh ueÉ tfla§  ´iafÜ‍%,shdfj  ´&lS*a úlÜ 10 la .;a;d'thdf. id¾:l;ajh .ek  ´iafÜ‍%,shdfj m;a;r j,ska j¾Kkd lr ;snqfk wfma mq;df. oialï w.h lr,d' tal ug wdvïnrhla'
fï n,kak ux fï ùÿrefõ .eÜfg ldishla ;shkjd^Tyq ldishla ;nñka l;d lrhs&
wfma mq;dg fnda,a lrkak lsjqfjd;a fï úÿrejg fkdje§ ldish ú;rla jefgkak fnda,a lrkak mq¿jka'thdf. olaI;d .ek yeuodu;a i;=gqfjk msfhla ux'
,xldfj C%slÜ oeka jeá,d'talg m‍%Odku fya;=j foaYmd,kh'uqr,s .shdg miafi;a"ix.laldr ufya, .shdg miafi;a lKavdhu tkak tkaku jegqKd' foaYmd,lhka  ´kjg jvd w;fmdjkjd'tal msßysug fya;=jhs' ,xldfj oÛ mkaÿ mqyqKqlrefjla oekgu;a bkakjd' uqr,sj  ´iafÜ‍%,shdfjka b,a¨jd' Tyqg wlue;sfjkak fya;=jla kE'’

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය