HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Court Case Against Lucky Dias  


iqj| msreK wdorhg fndre l<ehs
,lS vhiag tfrysj fg,s kvqjlam‍%ùK k¿ ,lS vhia uqo,a .kqfokqjl§ úYajdih lv lf<a hhs lshñka fg,s kdgH ksIamdolfhl= kvqjla mjrd ;sfí'
,lS vhia  wOHlaIKh l< ”iqj| msreKq wdorh” kue;s fg,skdgH ksIamdokhg wjYH hhs lshQ ñ,shkhlg wêl uqo, Oïñl vhia kue;s fuu ksIamdolhd ,lS vhiag msßkeófuka miq

fg,skdgH jev wrUd ;sìh§ thg ;j;a uqo,a uÈ hhs ,lS lshQ wjia:dfõ


thg tlÛ fkdjQ ksIamdolhd ;udg ;jÿrg;a thg úhoï l< fkdyels nj okajd kej; ;ud ÿka uqo,a b,a,d we;'
tu wjia:dfõ Tyq ÿka ,laI 10 lg jeä uqo, fjkqjg ,lS kej; ,nd§ we;af;a ,laI 3 la muKs' b;sß uqo, ,nd fkdfoñka Tyq u.yßkafka hhs lshñka fuu kvqj
Oïñl vhia uy;d mjrd ;sfí'

lafkda¾ ,xld weÛ¨ï wdh;kfha ;;a;aj md,l l<ukdlre f,i lshdj lrk Oïñl vhia fg,skdgH l¾udka;hg we;s leue;a; ksid ,lS ,jd fuu fg,skdgHh wOHlaIKh lrjkakg fjr oerE nj;a uq,§ ys;jf;l=jQ Tyq ;udg oeka jxpd lr we;s nj;a lshñka fï kvqj mjrd we;'

fï isoaêhg wod< uQ,H .kqfokq ms<sn|j nexl= .sKqï mÍlaId lsÍug fmd,sishg wjir ÿka m‍%Odk ufyia;‍%d;ajrhd isoaêhg wod< mÍlaIK lghq;= wjika lr wêlrKhg jd¾;d lrk f,i fmd,sishg kshu lf<ah'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය