HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Basil hospitalized after gi pipe case  


Ô whs ng flaia tlg we,a¨ neis,a
wudreù frdayf,a


miq.sh ckdêm;s ue;sjrKfha uyskao rdcmlaIf.a m‍%pdrKh msKsi t,a¨ lgjqÜ wdÈh iúlsÍu i|yd Èjhsk mqrd fnodyßk ,o remsh,a fldaá ;=kyudrlg jeä jákdlñka hq;a Ôwhs ng ,nd§
we;af;a ck;djf.a ixj¾Okh i|yd whjefhka uqo,a fjkal< Èú ke.=u wruqo,ska nj fy<sùfuka miq ta iïnkaO ksfhda. ÿka

tjl wd¾:sl ixj¾Ok weu;s neis,a rdcmlaI miq.shod w;awvx.=jg m;a jqKd'
Tyq bÈß Èkj,§ taldnoaO úmlaIh ixúOdkh lrkakg wfmalaId lrk hï hï úfrdaO;dj, uQ,sl;ajfha miqjQ ksid Tyqf.a w;awvx.=jg .ekSu foaYmd,k wruqKlska ndOd meñKùug isÿ l< tlla nj taldnoaO úmlaIh okajd we;'
flfia fj;;a w;awvx.=jg m;aj meh 24 la hkakg u;af;ka neis,a wikSm nj okajd frday,a .;jkakg b,a,Sï l< w;r Tyqf.a wikSmh úuikakg fïjkúg cd;sl frdayf,a 15 jk jdÜgqjg Tyqj f.k f.dia ffjoH mÍlaIK isÿlrñka mj;S'
neis,a rdcmlaIf.a m‍%ldYlfhl= mjid we;af;a Tyq frda. lsysmhla i|ydu m‍%;sldr wjYHù frday,a .;lr ;sfnk njls'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය