HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Somawansa Amarasinghe Passes Away - Update 2  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fidaujxY wurisxy urKh iu.
u;fNao u;=jqj;a ish,a, iu:hlg


ñh.sh wdldrh ;SrKh lrkakg
wêlrKho ueÈy;afõ


cúfm ysgmq kdhl yd ck;d fiajl mlaIfha j;auka kdhl fidaujxY wurisxy uy;d wNdjm%dma; ùfuka miq Tyqf.a foaYhg f.!rjh oelaùfï§ foaYmd,k jYfhka hï hï u;fNao Wvg wd kuq;a fï jkúg úúO u;fNaoldÍ;ajhka iu:hlg m;aj we;s fihla jd¾;d fjkjd'
foayh ms<sn| wjika lghq;= lsÍu isÿ lrkafka
;u mlaIh yd wurisxy uy;df.a mjqf,a {d;Ska úiska muKla hhs ck;d fiajl mlaIfha cd;sl ixúOdhl chka; úfÊisxy uy;d mjid ;snqKs

ck;d úuqla;s fmruqK úiska fuu wjika lghq;= Wmßu nr ord isÿ lrkafka hhs lr we;s m%ldYhg m%;spdr f,i Tyq fï úfrdaO;d woyi olajd ;snqfka wjika ld,fha tu mlaIh iu. fidaujxY uy;d l,lsÍ isá ksidh'

Ôj;aj isáh§ fidaujxYg wka;su my;a úÈyg wmydi l< cúfm Tyqf.a foayh u;ska lrkakg yok ms,sl=,a iy.; foaYmd,kh fy,d olsk njo Tyqf.a ksfõokfha i|yka úh'flfia fj;;a wurisxy uy;df.a foayhg f.!rj lrkakg cúfm fukau úu,a msf,a cd;sl ksoyia fmruqKo wfkla ish¨u foaYmd,k mlaI kdhlhskao Bfha isg meñKs w;r Tjqka tlg jdäù woyia fnod.ksñka iu.sfhka tys§ yeisßKs'

fï w;r fidaujxY uy;df.a kdifhka f,a .,dhdfuka miq urKh isÿjQ wdldrh .ek ielhla my<ùu ksid foayh iïnkaO ;SrK .kakg Widúhg hdug mjd {d;Skag isÿúh' thg fya;=jQfha fidaujxY kElñka ndmamd jk uhqr wurisxy uy;d ta iïnkaO ielh wêlrKhg oekaùfuka miqh'

wjidkfha tys ielhla ke;s nj wêlrKh ;SrKh l< w;r iajdNdúl urKhla f,i th ;skaÿ jQfha wêlrK ffjoH jd¾;d wkqjhs' fmd,sish ta ksid mYapd;a urK mÍlaIKhla isÿ lf<a ke;'
fï w;r fidaujxY wurisxy uy;df.a tlu mq;=o Bfha tx.,ka;fha isg foayh n,kakg meñKsfhah'

fï jk úg fidaujxY uy;df.a fidhqßhlf.a n;a;ruq,af,a msysá ksjfia foayh ;ekam;a lr we;'
;u wjika lghq;= b;du pdï f,i mj;ajkakehs Tyq l< b,a,Su wkqj fyg ^18 jeksod& iji 5'00 g fnd/,a, lk;af;a§ Tyq me;+ whqßka th isÿ flf¾'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය