HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

should you drink water during meal  


n;a lk .uka j;=r fndk tl fyd|hso@


wdydr wkqNj lrk w;r;=r j;=r mdkh lsÍfï§ wdydr ÔrK moaO;shg iy fmdaIl o%jH YÍrhg wjfYdaIKh ùfï l%shdj,shg ydks isÿfjk nj okakjo@ tu ksid wdydr wkqNj lsÍug meh Nd.hlg
muK fmr j;=r mdkh lrkjdkï jvd;a iqÿihs' wydr wkqNj lrk w;r;=r j;=r mdkh fkdlru neß kï l=vd j;=r W.=re lsysmhla muKla mdkh lsÍug u;l ;nd.kak'wdydr wkqNj lrk w;r;=r úYd, jYfhka c,h mdkh lrk úg" l=i ;=, we;s yhsâfrd,sla wï,h Èhfjkakg mq¿jka' wdydr ì| oeóu i|yd l%shdlrk yhsâfrd,sla wï,h Èhù .shfyd;a isÿfjk foh Tng wuq;=fjka mjikakg wjYH fjkafka keye fkao @ wdydr ÔrKh ksismßÈ isÿfkdfjk ksid wÔrKh" Worh bÈßhg fkrd tau iy fmdaIl fldgia YÍrhg wjfYdaIKh fkdùu jeks wys;lr ;;ajhka we;sfjkakg mq¿jka'

l=i ;=, ;sìh hq;= jvd;a iqÿiq mS'tÉ w.h jkafka 1 isg 2 olajd jQ w.hls' th fm%daàka fldgia ì| oeóug" ÔrKh myiq lsÍug iy úgñka fyd¢ka wjfYdaIKh ùug iqÿiq wdï,sl jgmsgdjls'

j;=r mdkh lrkak iqÿiqu fj,dj l=ulao @

wdydr wkqNj lrk w;r;=r l=vd W.=re jYfhka j;=r ñ,s,Sg¾ 200la ;rï jQ m%udKhla Tng mdkh lrkakg mq¿jka' tajf.au wdydr fj,dj,a w;r ;=r ld,fha§ fyd¢ka j;=r mdkh lsÍugo wu;l lrkak tmd'

wdydr ÔrKh jeäÈhqKq lr.ekSug wjYH kï fuu Wmfoia ms<smÈkak'

1' ksial,xlj isák úg wdydr wkqNj lrkak
2' wdydr fyd¢ka ymkak
3' ;s;a; iy wdï,sl wdydr jeämqr wkqNj lrkak

by; i|yka lrk ,o hym;a mqreÿ wkq.ukh lsÍfï§ tkaihsuhka fyd¢ka Y%djh fjk w;r nvje,a fyd¢ka l%shd;aul ù wdydr ÔrKh jeäÈhqKq fjkjd'

This habit harms the digestive system and absorption of nutrients in the body, explains the nutritionist Robin Jukilis in her book “Go with your gut”. She advises that it is best to drink water half an hour before meal. If you need to drink water during the meal because it is easier for you to swallow the food then, drink it in small sips.

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය