HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rithika Kodithuwakku Speaks About Handagama's Film (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


y|.uf. *s,aï tfla
ux wvksrej;ska r`.mEfj leue;af;ka
- ß;sld fldä;=jlal=wfYdal y|.u f.a kj;u zwef.a wei w.Z iskud ks¾udKfha wvksrej;a cjksldjkao r`.mdñka uq,skau iskudjg tk ksrEmsldjl jk ß;sld fldä;=jlal= miq.shod mqj;am;a iïuqL idlÉPdjl§ lshd isáfha ;uka ta l< r`.mEu b;du leue;af;ka isÿ l< njhs'
msgmf;a ish,a, fyd| yeá oekf.k thg iQodkï jQ nj;a fujeks wv ksrej;a rx.khla .ek ksjfia wh úreoaO
jQfha ke;s nj;a weh lshkjd'
weh m<l< woyia my; mßÈh'

wef.a wei w. iskud ks¾udKhg odhl fjkak ,enqfKa fldfyduo@ m%;spdr fldfyduo@

fï Ñ;%mgfha ksIamdol wxYfha lghq;= lrmq uxcq fmf¾rd iy iydh wOHlaI f,i lghq;= lrmq wu,a w,aúiaf.a wdrdOkdjlg wkqj ;uhs iïnkaOfjkak ,enqfKa'
wfYdal y|.u jeks m%ùK wOHlaIjrfhla hgf;a jevlrkak ,eîu f,dl= Nd.Hhla' ta jf.au f,dl= wNsfhda.hla' ta wNsfhda.h Ndr.kak uu leue;s jqKd' f.dvla fofkla
fï ks¾udKhg leue;shs lsh,d ug ysf;kjd'
wef.a wei w. ks¾udKfha msgm; lshj,do th Ndr.;af;a @
Tõ'
fï Ñ;%mgfha ;sfnk ish¨u o¾Yk msgmf;a i|yka fj,d ;snqKdo@
Tõ'
wvksrej;a o¾Yk ;sfnk msgm;la Ndr.ekSfï wNsfhda.hla lsh,d ys;=fKa ke;so@
uu iajdëk ;re‚hla' rE.; lsÍï fyd|g ie,iqï lr,d ;snqKd' lsisu wjia:djl ug wmyiqjla oekqfKa keye' wOHlaIjrhdf.a isg ish¨u ld¾h uKav,h fï pß;h f.dvkÕkak ug f,dl= iyfhda.hla ,ndÿkakd'fï ks¾udKhg odhl fjkak f.oßka wjir ,enqKdo@
uf.a mjqf,a wh udj fyd¢ka f;areï wrf.khs bkafka' wksl uu iajdëk mqoa.,fhla' uf.a Ôú;fha ;SrKh .ekSfï whs;sh ug ;sfhkjd'

fujeks pß;hlg iïnkaOjQ miq iudch Tn Èyd jmr weiska n,kak mq¿jka fkao@
fïl iskud lD;shla' ta bkafka uu fkfuhs' tal fjk pß;hla' ñksiaiq nqoaêu;a fjkak ´kE iskud lD;shl ;sfnk pß;hla fudkjf.ao lsh,d f;areï .kak' wksl iskudlD;s tl rduqjlg fldgqfjkak ´kE keyefka'

ß;sld lshkafka fudkjf.a pß;hlao@
wfkla wh jf.au uu;a idudkH .eye‚hla'

iskudj .ek yodr,d ;sfhkjdo@
iskudj .ek lsisu yeoEÍula keye' uu fï Ñ;%mghg iïnkaO fjkafk;a wyïfnka'

ß;sld Tn;a jD;a;Sh ks<shla úÈyg jevlrkako iQodku @
uu ks<shla fkfuhs' È.gu lafIa;%fha /f|kjdo lsh,d ;ju ;SrKh lr,d keye' kuq;a fyd| iskud ks¾udKhlg wdrdOkdjla ,enqfKd;a tys msgm; fyd|kï ta jf.au uu Bg leue;s kï tal Ndr.kakjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය