HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mom Thought She Gave Birth To A Normal Baby (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fï wïu ys;=fõ ;uka ìyslf<a idudkHh orefjla lsh," kuq;a th ÿgq iefjdu mqÿuhg m;ajqkd'


orefjl= m%iQ; lsÍu i|yd frday, fj; /f.k hk w;r ;=r fjdag¾ nE.a tl levqkd lshk jpkh Tng fndfyda úg weiS we;s' fjdag¾ nE.a tfia;a fkdue;skï j;=r u,a,
hkqfjka tf,i y÷kajkq ,nkafka weñkshka fldaIfha we;s weñkshka Èhrhghs' l=i;=, jefvk orejd mdfjñka yqiau.kafka tu fldaIh ;=,hs' tu fjdag¾ nE.a tl ì£.sh fyd;a bka woyia lrkafka orejd fuf,dj t,sh oelSug iqodkñka isák njhs'

weñkshka fldaIho iys;j orefjl= fuf,dj t,sh olskafka b;du;au ÿ,N jYfhks' fudlo idudkH m%iQ;s wjia;djl§ fyda isfiaßhka ie;alul§ th myiqfjkau ì£ hkjd' wo  wms Tnj oekqj;a lrkafka weñkshka fldaIh iu.u orefjl= fu,j t,sh ÿgq b;du;au ÿ¾,N wjia;djla ms<sn|jhs' tu isfiaßhka ie;alu w;r;=r§ tjekakla isÿfõú lshd kï lsisfjl=;a úYajdi lf,a keye'weñkshka fldaIh ;=, jl=gqù isák orejd ffjoHjrhdf.a iam¾Yhg m%;spdr olajk yeáo Tng fuys§ oel.kakg mq¿jka' bka miqj ffjoHjrhd úiska isÿlrkafka b;du;au m%fõYfuka weñkshka fldaIh lmd orejd bj;g .ekSuhs'

l=vd orejka 80"000la bmÿfkd;a fujeks wdldrhg fuf,dj Wm; ,nkafka tla orefjla muKhs' tu ksid th b;dud;au ÿ¾,N isÿùula f,i ye¢kaúh yelshs' fndfydaúg fujeks ;;ajhkag uqyqK fokafka fkdfïre orejka muKhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය