HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

MG Dhanushaka  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
OkqIalg tï tiaf.a .S; lshkak neye lsõjdu rislhska wyig fjä ;sh,d

miq.shod kqf.af.dv m‍%foaYfha mej;s ix.S; ikao¾Ykhl§ we;sjQ fjä ;eîfï isoaêhla iïnkaO mÍlaIKh Bfha .xf.dvú, wêlrKfha§ úNd.hg .ekqKd'
forK ü‍%ïiagd¾ .dhl tï'Ô' OkqIal iyNd.SjQ nj lshk fuu
ikao¾Ykh w;r;=r OkqIal .S; .hk w;r

fõÈldjg ke..;a rislhka y;r fofkl= Tyqg tï tia m‍%kdkaÿf.a .S; .dhkd lrk f,i weúá,s lr ;sfnkjd'ñka by; tï tia m‍%kdkaÿf.a .S; .dhkh lsÍu ksid kvq jeà wlr;eínhlgo m;aj isá OkqIal tu b,a,Su bgqlrkakg neß nj rislhkag okajd we;af;a ;ud kej; tu .eg¨jg ueÈy;aùug ;snqK wlue;a; ksidh'
flfia fj;;a Tyqf.a tu m‍%;slafIamh .ek rislhska y;r fokd WrK ù flda,dy, lr ;sfnkjd'
fuu wjia:dfõ ikao¾Yk ixúOdhlhkao ueÈy;aù lreKq meyeÈ,s lrkakg W;aidy l<;a th wmyiq ;;ajhg m;aj we;' lsishï uer n,hla iys; mqoa.,hka jQ Tjqka t;ek wjq,a cd,hla lr ;sfnk w;r wjidkfha ix.S; ikao¾Ykh k;r lroukakgo fï ksid ixúOdhlhkag isÿj we;'

flfia fj;;a bka ál fõ,djlg miq fuu mqoa.,hska fudag¾ r:hlska kej; tu ia:dkhg meñK we;af;a .sks wúo f.khs' we;sjQ isoaêh u;la lr kej; msßig neK jeÿkq Tjqka ;¾ckh lrk w;r;=r .sks wú j,ska wyig fjä ;nd ìhjoaod t;ekska msg;aj f.dia we;'

fuu ;¾ckd;aul C%shdj isÿ l< wh w;awvx.=jg .kakd f,i b,a,d ikao¾Yk ixúOdhl wd¾'tka' ,ika; bkaÈl wêlrKfhka b,a,d isá w;r fï .ek jeäÿr úNd. lrkakg ufyaia;‍%d;ajrhd fmd,sishg Wmfoia ÿkafkah'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය