HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Marvan Atapattu's Closest Relation Murdered  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
udjkaf.a {d;s uj
je,s.uoS >d;kh lr,dY%S ,xld l%slÜ msf,a ysgmq mqyqkqlre yd m%lg fgiaÜ l%Svl udjka w;m;a;=f.a {d;s ujlg lrorhla isÿj we;s nj jd¾;d fõ' Tyqf.a {d;S;ajfhka f,dl= wïud f,i y÷kajk jk fidaud w;m;a;= uy;añh >d;kh lr ;sîfï isÿùuls'

je,s.u m%foaYfha uqÿ.uqj w;m;a;= j;af;a mÈxÑ weh fiajlhska iu. ksjfia
úiQ ldka;djls' fmf¾od ^6& WoEik fiajlhka lsishï lghq;a;lg msg;aj f.dia weh ;ksj ksjfia isá wjia:dfõ meñKs lsisfjl= w;ska weh >d;khù we;s nj iellrkjd'

ksjfia isá fiajlhka ksjig meñK n,k úg lfg frÈ mdkalv iys;j Worfha lemqï ;=jd, iys;j weh weo jeà isákq oel ;sfí'
wk;=rej weh j,dk uy frday,g /f.k hkakg fiajlhka lghq;= lr we;;a tfia hñka isáh§ weh ðú;laIhg m;aj ;sfnkjd'
ñhhkúg fidaud w;m;a;= uy;añhg jhi 69ls'
isoaêh iïnkaOfhka fï jkúg fmd,sia mÍlaIK wrUd we;s w;r ud;r ufyaia;%d;ajßh meñK Bfha WoEik ksji mßlaId lr we;'
fuh ljfrl= fyda fidrlula lrkakg hdfï§ isÿ l< >d;khla njg fmd,sish iellrhs' isoaêh iïnkaOfhka fmd,sia iqkLhka fhdojdo mÍlaIK wdrïN lr ;sfí'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය