HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda Rajapaksa Visits to Japan  
cmka jdyk nÿ .ykafka f;dar.;a rgj,g ú;rhs
cmdkfhaoS uyskao fidhd n,hs


fï jkúg cmdkfha ixpdrhl ksr;j isák ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI ,xldjg jeämqru f.kajk úYd,;u jdyk wmkhklrejd jk cmdkfha jdyk fjf<| fmd, .ek fidhdne,Sï lr ;sfnkjd’
tys§ Tyq miq.shod ,xldfõ jdyk ñ, jeä lsÍug mej;s
fya;= ldrKdo úuid n,d we;’ Y%S ,xldfõ nÿ m%;sm;a;sfha
ksis l%ufõohla fkdue;s nj;a f;dard.;a rgj,a lsysmhlska wdkhkh lrk jdykj,g muKla nÿ wvqlsÍug j;auka rch l%shdlr we;s nj;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d Bfha ^12& cmdkfha iql=nd cd;Hka;r iïuka;%K uOHia:dkfha§ mjid we;’
trg fjfik Y%S ,dxlsl m%cdj wu;ñka Tyq ta nj lshd we;’cmdkfha tlai;a cd;sl mlaI YdLd ixúOdkfha iNdm;s hfi;ao iurfiak kue;af;l= tcdmh fjkqfjka tys§ ysgmq ckdêm;sjrhdg úfYaI iure M,lhlao msßkeóu úfYaI
ldrKdjla jqKd’
fï w;r uyskao cmdkfha§ ffu;%smd, ckm;sjrhd .ek l:dlrkakgo wu;l lr ke;’
—fudlla yß lsõfjd;a .sh wdKavqfõ je/oao lsh,d lshkjd' wfma ckdêm;s;=ud tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkhg .sys,a,;a l;d lrkafka uyskao rdcmlaI .ekhs'wms rfÜ jákdlu jeäl<d' u;a;, .=jka f;dgqfmd< Ndr fokfldg .=jka hdkd 24 la wdjd' ta;a fuhd,d .sys,a,d tal;a ù .nvdjla l<d' wo fjklï fï ù ál whska lf<a keye' fï jev ksid m<s.kafka ck;djf.kqhs' b;sx rfÜ ;;a;ajh Èfkka Èk
msßys,d hkjd"˜ Tyq tys§ lshd we;’


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය