HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Life  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 fukak fï l%u 5 mdúÉÑ lf,d;a lkHd ia;%Ska yÿkd.kak tl wudre fohla fkfjhs

hï ldka;djla lkHd ia;%shlao" tfyu;a ke;skï újdyl ia;%shlao lsh, oek .kafka fldfyduo@ fïlg hï hï l%u ;sfhkjd' ta;a fï fmkakkak hkafka jeäh uykais fjkafka ke;=j" wehg fkdf;afrk úogyg fuh ;SrKh
lrkafka fldfyduo lsh,' msßñkagkï fuh f.dvla m%fhdackj;a fjhs lsh, wms ys;kjd'

Tn okakjdo@ lkHd ia;%Skaf.a lkHd Ndjh;a" újdyl ia;%Skaf.a újdyl Ndjh;a msg;ska n,, f;areï .kak mq¿jka lsh,d' Tõ we;a;gu tfyu lrkak mq¿jka' ta;a fï foa lrkak mq¿jka fjkafka ldka;djla foi b;d mÍlaIdldÍj neÆfjd;a ú;rhs' fïlg b;d fydo f;areï .ekSula wjYH fjkjd' W;aidy lf<d;a neßfjkafka keye'

tfykï oeka Thd,g mq¿jka wms fï my;ska fmkak,d ;sfhk l%u my mdúÉÑ lr, ´kEu ldka;djla lkHdjla o keoao lsh, f;areï.kak' k<,
lkHd ia;%shf.a iEuúgu b;d isksÿ k<,la ;uhs fmkakqï lrkafk' újdyl ldka;djf.a k<, ieuúgu hï /,s iys; njla ;sfhkjd' ta ksidu hï ;rulska jhil njl=;a fmfkkjd' fï jf.a /,s lsis‍u úfgl fndä f,daIka fyda tjeks fohlska bj;a lrkak neye' ta;a fuh f.dvla ÿrg n,d.kak yelshdjla ;sfhkafka weh;a iu. l:dnyla we;s jq wjia:djl ;uhs' ta fõ,djg we;sjk uqyqfka ye.Sï tlal fuh meyeÈ,sj n,d .kak mqÆjka'

kdih
kdih uola r;=ù ;sfnkjdkï weh lkHd ia;%shla' kdih we,aÆjfyd;a th hï ;rulg r;= úh hq;=hs' yenehs hï fj,djlg kdih fufia r;= meye ùu isÿ jqk;a th weig fmfkk uÜgulg r;= fjkafk;a keye' fï .ek álla ie,ls,af,ka n,kak ´fk' újdyl ia;%skaf.a fufia kdih r;= meye ùula fmkajkafka keye'

weia
weia ms,a,u .;af;d;a" lkHd ia;%shf.a weia hg ^há weia ms,a,u& /,s .eiS we;s njla fmkakqï lrk w;r újdyl ia;%shf.a weia hg /,s .eiSula fmkajkafka kE' fuhg fya;=j ;uhs lkHd ia;%sh iEu úgu isky ùu iy újdyl ia;%Ska t;rï isky fkdù wehf.a idudkH wdldrfhkau isàuhs'

mshhqre
mshhqre .ek meyeÈ,s lf,d;a lkHd ia;%Skaf.a mshhqre iEu úgu ;o .;shla fmkajkjd' ta jf.au újdyl ldka;djla kï wehf.a mshhqre ;o fkdue;s njla fmkajk w;r th hï m%udKhlg úYd, ùula isÿfjkjd' fï w;r lkHd ia;%shlf.a mshhqre j,g jvd uola my;g fkrdjeàul=;a fmkajkak mq¿jjka'

w,a, iy ta wjg m%foaYh

Tn W;aidy lr neÆfjd;a" wehf.a iq<e.s,a, ñks;a;=jla muK w,a,df.k isákak' bkamiq we.s,a, w;yer wehg oefkk foh úia;r lrkak lshkak' iq<e.s,a, ßfokj lõfjd;a weh lkHd ldka;djla fkdfjhs' ta jf.au we.s,a, ßfokafka keye lsõfjd;a weh lkHd lka;djla nj ;yjqre lr.kak mq¿jka'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය