HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Joint opposition future plan  


neis,af.a ueÈy;aùu wylg uyskao uq,aù rgmqrd md.uka


n;a;ruq,a, fk¿ï udjf;a msysá md¾,sfïka;= uka;‍%S uyskao rdcmlaI uy;df.a foaYmd,k iïnkaëlrK ld¾hd,fha§ Bfha WoEik iaùula meje;ajqKd' uyskao f.a m‍%Odk;ajfhka meje;s fuu yuqjg taldnoaO
úmlaIfha mlaI kdhlhka fukau neis,a rdcmlaI uy;do tlaj we;'bÈß úfrdaO;d i|yd neis,a rdcmlaIf.a ueÈy;aùï iïnkaOj tu mlaIh wNHka;rfha we;sjQ u;fNaohka iu:hlg m;ajQ nj;a neis,a ta lghq;= j,ska bj;aj isákq we;s nj;a Tyq msßi bÈßmsg iy;sl fjñka fuu iaùfï§ lreKq m‍%ldY l<d'
bÈßhg md¾,sfïka;=fõ n,mEïldÍ úmlaIh f,i lghq;= lrk nj;a
uyskao rdcmlaI uy;df.a m‍%Odk;ajfhka wdKavq úfrdaë mq¿,a cd;sl jHdmdrhla we;s
lrk nj;a mejiqK w;r ,nk wf.daia;= udifha§ uykqjr isg fld<Ug úfrdaO;d md .ukla meje;aùugo fhdackd jqKd'
fuhg wu;rj wdKavqjg tfrysj Èia;‍%sla uÜgfuka iEu udihl§u úYd, úfrdaO;djla meje;aùug;a m<uqjekak ,nk udifha§ l¿;r § meje;aùug;a fhdackd úh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය