HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
,sx.sl wm‍%dKsl;ajh ioyd fya;=fjk tfy;a Tn fuf;la fkdoek isá fya;=ka 5la fukak

,sx.sl wm%dKsl;ajh hkq ,sx.sl ld¾hhka ioyd ,sx.sl wjhjh m%udKj;a f,i m%dKj;a lr.ekSug we;s fkdyelshdjhs'

jhil mqoa.,hska w;r fuu ;;ajh fmdÿfõ oel.kakg mq¿jka kuq;a ;reK wjêfha fujeks ;;ajhla mej;Su  kï widudkH ;;ajhla nj fydÈka u;l ;nd .kak' jdikdjlg fuu ;;ajh ioyd id¾:ljQ m%;sldrhka ,nd.kakg yelshdj ;sfnkjd'

kuq;a tu ;;ajh we;sùu ioyd fya;=ù ;sfnk idOlhka fydhd.ekSgkï  jeä ld,hla .; fjkjd '  my;ska Tng oek.kakg  mq¿jka ta ioyd fya;=fjk tfy;a jeä fofkla fkdoek isák fya;=ka lsysmhla ms,snoj'

 

Èhjeähdj
Èhjeähdj fkdue;s msßñka yd iiod n,kúg Èhjeähd frda.S;;ajh mj;sk msßñkag ,sx.sl wm%dKsl;ajh we;sùfï wjOdku fo.=Khlska yd ;=ka.=khlskau jeä nj fidhdf.k ;sfnkjd' reêrfhajQ iSks uÜgu by, w.hl mej;Su fya;=fjka YdÍßl  fmdaIlmod¾:hka" Tlaiscka" ldnkavfhdlaihsâ " reêr ffi, iy fydafudak ixirKfha fodaIhka we;sfjk w;r ta fya;=fjka YÍrfha ´kEu ia:dkhl we;s reêr jdyskS j,g iy iakdhq j,g n,mEula we;sfjkakg mq¿jka'

ysiflia jeàu ioyd jf.au  mqria: .%ka:sh ioyd Ndú;d lrk T!IOhka
mqria: .%ka:sh wdY%s;j we;sù ;sfnk frda.S ;;ajhkag iy ;Ügh me§u  (male-patterned baldness)  lshk frda.S ;;ajhka ioyd  wr.kq,nk T!IOhka fya;=fjka ,sx.sl wm%dKsl;ajh we;súh yels nj ,sx.sl T!IOhka ms,snoj jQ wefußldkq c¾k,h mjid isákjd' tu T!IOhka u.ska reêrfha we;s we;eï fydaukhka ksIamdokh  wju lrk ksid msßñkaf.a ldu wdYdj hgm;a lrkq ,nkjd'

wêreêr mSvkh

wêreêr mSvkh fya;=fjka reêr jdyskS u;g jeä nrla megù ;sîu ksid reêr jdyskS j,g th  ydkslr fjkjd' ld,h;a iu. YÍrh mqrd isÿfjk reêr ixirKhgo tu.ska n,mEula we;sfjk w;r   wêreêr mSvkh lshk ;;ajh ioyd kshu lr isák T!IOhkao ,sx.sl wm%dKsl;ajh we;slsÍug odhl fjkjd' tu T!IOhka ioyd úl,am jQ T!IOhka mj;skjdo hkak Tfí ffjoHjrhdf.ka wid oek.kak'
udkisl wjmSvkh

nrm;, f,i mj;sk udkisl wjmSvk ;;ajh fya;=fjka ,sx.sl fodaIhka we;sùfï wjOdkula mj;skjd'  tajf.au  úYdokdYl T!IOhka Ndú;d lrk mqoa.,hska w;ßka yß wvla ;rï jQ msßilg ,sx.sl ÿIlr;djhka we;sùfï wjOdkulao  mj;skjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය