HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
taldnoao úmla‍Ih kqjr isg fld<Ug úfrdaO;d md .ukla ths'' weu;s msßila b,a,d wiafjhs'' රැ<shg tlafjhs''

ldka;djka fofofkl= uy nia kej;=ul m‍%isoaêfha fmr,s fmr,S .=á weK.kS'' (Video)

ufyakao%kaf.a m‍%Yakfhka frdisf.a msk mEfoa'' trdkag uy nexl=j frdaisg md¾,sfïka;=j''
taldnoao úmla‍Ih kqjr isg fld<Ug úfrdaO;d md .ukla ths'' weu;s msßila b,a,d wiafjhs'' රැ<shg tlafjhs''

j;auka wdKavqjg tfrysj taldnoao úmla‍Ih úiska bÈß bÈßfha§ C%shd;aul lsÍug kshñ; úfrdaO;d jevigyka i|yd wdKavqj ksfhdaðkh lrk Y‍%s,ksm m‍%n, weu;sjreka lsysm fofkl= ish Oqrhka w;yer tlaùug kshñ; nj úYajdi lghq;= wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

tk wf.daia;= udifha§ taldnoao úmla‍Ih úiska wdKavq úfrdaë md .ukla uykqjr isg fld<U olajd Èk lsysmhla ;siafia meñ”ug kshñ; w;r wod, weu;sjreka wjia:d lsysmhl§ tu úfrdaO;d <shg tlajkq w oek.kakg we;'


ldka;djka fofofkl= uy nia kej;=ul m‍%isoaêfha fmr,s fmr,S .=á weK.kS'' (Video)

ldka;djka fofofkl= m‍%isoaO nia kej;=ul ish .Kkla ñksiqka n,d isáh§ .=á weK.kakd ùäfhdajla fï Èkj, iudc cd,d Tiafia yqjudre fjñka ;sfí'

fï tu ùäfhdajhs'

ufyakao%kaf.a m‍%Yakfhka frdisf.a msk mEfoa'' trdkag uy nexl=j frdaisg md¾,sfïka;=j''

wksoao Èkfha isg Oqr ld,h wjika jk uy nexl= wêm;s w¾cqka ufyakao%ka fjkqjg tu Oqrh i|yd ksfhdacH weu;s trdka úC%ur;ak uy;d m;a lsÍug iQodkula we;s nj foaYmd,k wdrxÑ ud¾. jd¾;d lrhs'

tfia jqjfyd;a .shjr fld,U Èia;‍%sla ukdm ,hsia;=fõ B<Ûg isák oekg w.ue;s ld¾h uKav, m‍%OdkSj lghq;= lrk frdais fiakdkhl uy;añhg kej; j;djla md¾,sfïka;=jg msúiSfï wjia:dj ysñjkq we;'

flfia fj;;a uy nexl= wêm;sjrhd m;a lsÍfï n,h we;af;a ckdêm;sjrhdg jk w;r fuu fhdackdj iïnkaOfhka Y‍%s,ksm woyi l=ulaoehs fuf;la meyeÈ,s ke;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය