HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
wú .nvdj l.kak neß yuqodm;s fudgo'' md¾,sfïka;=fõ uhsla yod.kak neß ghs fldaÜ ldrhka fudgo''

f.dagd tf;la fuf;la fkdlS ixfja§ foaYKhl'' wv fydardjla uy iNdjla ksfid,auka''

w¾cqka ufyakao%ka f.or hjkjd'' rdð; lshhs'' .hka; Wvìu n,hs''

ku fldaáhl jdyk b,a¨fõ kE'' uv .eyqjg ì,shk nd.hla b,a,d kvq odkjd''


 
wú .nvdj l.kak neß yuqodm;s fudgo'' md¾,sfïka;=fõ uhsla yod.kak neß ghs fldaÜ ldrhka fudgo''

md¾,sfïka;=fõ Yío úldYk moaO;sh ksis f,i mj;ajd.kak neß ks,OdÍka ghs fldaÜ me<|f.k bkafka l=ugoehs md¾,sfïka;= uka;‍%S úu,a ùrjxY uy;d m‍%Yak lrhs' md¾,sfïka;= ixlS¾Kfha mej;s udOH yuqjl§ Tyq fufia m‍%YaK lf,ah'

wú .nvdj ql.; fkdyels yuqodm;sjrfhka l=ugoehs Tyq tysiS jeä ÿrg;a úuid isáfhah'

f.dagd tf;la fuf;la fkdlS ixfja§ foaYKhl'' wv fydardjla uy iNdjla ksfid,auka''


ysgmq wdrla‍Il f,alï f.dagdNh rdcmla‍I uy;d l,lg miq fld<U mej;s W;aij iNdjla wu;ñka b;d ixfõ§ foaYKhla isÿ lf,ah'

rKúrejka iqlSfï cd;sl jHdmdrh úiska fld<U 07 iïnqoaO;aj chka;s ukaÈrfha§ ixúOdkh lr ;snQ ‘úrejks Tn iqlSug wms iQodkï’ W;aij iNdj wu;ñka Tyq fuu úfYaI foayKh isÿ lf,ah'
w¾cqka ufyakao%ka f.or hjkjd'' rdð; lshhs'' .hka; Wvìu n,hs''


fï ui 30 jk odhska Oqr ld,h wjika jk w¾cqka ufyakao%ka uy nexl= wêm;sjrhdf.a fiajh ;j ÿrg;a §¾> lsÍfï woyila ke;s nj leìkÜ iu udOH m‍%ldYl weu;s rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

Bfha fld,U§ mej;s leìkÜ udoh yuqfõ§ iu leìkÜ m‍%ldYl weu;s .hka; lreKd;s,lo isáh§ weu;sjrhd fï woyi m, lf,ah'

tfy;a weu;s .hka; lreKd;s,l ta iïnkaOfhka jpkhla fyda m‍%ldY lsÍfuka je,lS isáfhah' fuu m‍%ldYfhka Tyq uola mqÿu jQ njla fmksk'

fï jk f;la tlai;a cd;sl mla‍Ih uy nexl= wêm;sjrhdf.a fiajd ld,h È.= lsÍu iïmnkaOfhka ks, u;hla bÈßm;a lr ke;s w;r ;j ÿrg;a uy nexl= wêm;sjrhd Oqrfha ;nd .ekSfï Wjukdjla we;s nj jd¾;d fjhs'

ku fldaáhl jdyk b,a¨fõ kE'' uv .eyqjg ì,shk nd.hla b,a,d kvq odkjd''


jdyk ñ,g .ekSu i|yd lsisÿ uqo,la b,a,d fkdisá nj weu;s yÍka m‍%kdkaÿ uy;df.a udOH tallh mjihs'

flfia fj;;a Tyqf.a ksfhdacH wud;Hjrhd tfia  b,a,Sula lr ;snqKo weu;s yÍkaf.a ku jd¾;d lsÍu ie,iqï iy.; uv m‍%ydrhla úh yels njgo Tjqka iel m, lrhs'

weu;sjrhd jdykhla .ekSu i|yd lsisÿ b,a,Suka lr ke;ehso tfia jd¾;d l, udOH fj;ska fldaá 50la b,a,d kvq ouk njo jeä ÿrg;a tu tallh lshhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය