HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

1,180 Million to Buy Vehicles for Ministers  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fldaá 118 l jdyk b,aÆ weu;sjreka
jdykj, ñ, .Kka iu.
,ehsia;=j fukak


fï jkúg ,xldfõ m%lg weue;sjreka" rdcH weue;sjreka iy ksfhdacH weue;sjreka ;sia fokl= i|yd jdyk ñ,g .ekSug remsh,a fldaá 118 lg jeä uqo,la b,a,d md¾,sfïka;=jg mßmQrl weia;fïka;=jla bÈßm;a lr ;sfnkjd'

fuu f,aLkh wkqj we;eï weu;sjreka jdyk folla b,a,d ;sîuo úfYaI;ajhls'
tla tla weu;sjreka b,a,d we;s jdykj,
ñ, .Kka my; mßÈh'


ksfhdacH weue;s ksu,a ,kaid ^jdyk 1& - fldaá 9'9
weue;s jðr wfíj¾Ok ^jdyk 2& - fldaá 9'9
weue;s yßka m%kdkaÿ ^jdyk 1& - fldaá 9'1
ksfhdacH weue;s ;drdkd;a niakdhl ^jdyk 1& - fldaá 9'1
weue;s pkaÈu ùrlafldä ^jdyk 2& - fldaá 7
ksfhdacH weue;s wfkdaud .uf.a ^jdyk 2& - fldaá 7
weue;s úchodi rdcmlaI ^jdyk 1& - fldaá 7
ksfhdacH weue;s ir;a ÿIauka; ^jdyk 1& - fldaá 7
weue;s ã' tï' iajdñkdoka ^jdyk 1& - fldaá 7
rdcH weue;s mshxlr chr;ak ^jdyk 1& - fldaá 7
weue;s .dñ‚ chúl%u fmf¾rd ^jdyk 1& - fldaá 7
weue;s ir;a f*dkafiald ^jdyk 1& - fldaá 7
ksfhdacH weue;s iqfïOd Ô' chfiak ^jdyk 1& - fldaá 7

weue;s wkqr m%sho¾Yk hdmd ^jdyk 1& - fldaá 6'3
ksfhdacH weue;s ÿfkaIa .kalkao ^jdyk 1& - fldaá 6'3
weu;s uyskao iurisxy ^jdyk 2& - fldaá 5
ksfhdacH weue;s ,ika; w,s.hjkak ^jdyk 1& - fldaá 5'6
ksfhdacH weue;s wrekaÈl m%kdkaÿ ^jdyk 1& - fldaá 5'6
rdcH weue;s iQðj fiakisxy ^jdyk 2& - fldaá 3'5
weue;s rjq*a ylSï ^jdyk 1& - fldaá 3'5
weue;s pïmsld fma%uodi ^jdyk 1& - fldaá 3'5
weue;s ir;a wuqKq.u ^jdyk 1& - fldaá 3'5
rdcH weue;s à' î' talkdhl ^jdyk 1& - fldaá 3'5
weue;s rxð;a ishU,dmsáh ^jdyk 1& - fldaá 3'5
weue;s mS' È.ïnrka ^jdyk 1& - fldaá 3'5
rdcH weue;s jika; fiakdkdhl ^jdyk 1& - fldaá 3'5
weue;s úð;a úchuqks fidhsid ^jdyk 1& - fldaá 3'5
weue;s bkaÈl nKavdrkdhl ^jdyk 1& - fldaá 2'8
ksfhdacH weue;s ukqI kdkdhlaldr ^jdyk 1& - fldaá 2'8
ksfhdacH weue;s iqika; mqxÑ ks,fï ^jdyk 1& - fldaá 2'75


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය