HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

10 risk of being seated in a row  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Tn;a tl È.g jdäfj,d isákjdo@ tfia kï fï wjodkï 10 Tng;a we;sfõú

Tn" ud" wm iefjdu l=uk fyda ld¾hhl tl È.gu ksr; ùu ;=<ska iq¿ fyda wmyiq njla w;aú¢kjd' mdif,a§" ld¾hd,fha§" ksfjfia§ m%udKh blaujd jdä ù isákak wms fhduq ù ;snqK;a ta ;=<ska
we;sjk n,mEï ksid wmf.a reêr kyrj,g isÿjk .egÆldÍ ;;a;ajhka lSmhla ;sfnkjd' ta ;=<ska reêr ixirKh m%udo ùu;a" kyr yels<Su;a isÿ fjkjd' ;j;a w;=re wdndO f,i"

01' fomdj, wdndO
È.ska È.gu jdä ù isàu ;=<ska j<Æ lr bÈóu fukau kyr bÈuquo oelaùug yels ldrKhla fjkjd' kuq;a Bg wu;rj fuu ;;a;ajh ksid f,a kyrj, f,a leá.eiSuo isÿfjkjd'02' wia:sj, ÿ¾j,;d
fkdlvjd l%shdldrlï fyj;a ld¾hhkaj, wvq jYfhka ksr; ùfuka Tiaáfhdafmdfrdisia ;;a;ajh yg.ekSfï m%jK;djla ;sfnkjd' ta ;=<ska isÿjkafka wia:s ì| jeàuhs'

03' miq m%foaYhkays fõokd
isgf.k isákjdg jvd b|f.k isàu ;=<ska lfYareldjg we;sjk n,mEu jeä nj fidhdf.k ;sfnkjd' fufia È.ska È.gu jdäù isàu ;=<ska msgqmi wia:sj, ikaê ì| jeàfï wjodkug ,la ùu isÿfjkjd'

04' fn,a, iy Wrysi we§ug ,laùu
jdäù isák w;r;=r§ fn,a, bÈßhg ;nd .ekSu ksid f., fukau lfYareldjo ;=jd, ùu isÿfjkjd

05' Wl=, wdY%s; fõokd
ksrka;rfhka jdäù isàfuka Wl=, ;o ùu fukau ixp,;djg ndOd ùïo isÿfjkjd'

06' wdydr Ô¾Kfha .egÆ
wdydr wkqNj lsÍfuka miqj jdä ù isàu fya;=fjka Worh yels<Su fukau wdydr Ô¾Kho m%udo fjkjd'

07' w.akHdYh wdY%s; .egÆ
fkdlvjd b|f.k isàfuka bkaishq,ska ksmoùfï iunr nj ke;sfjkjd' fï ksid fuu.ska Èhjeähdj we;sùug n,mdkjd'

08' ms<sld frda.S ;;a;ajh
bkaishq,ska jeäùu ksid iෛ, j¾Okh isÿfjkjd' ta fya;=j ms<sld we;sùug n,mdkjd YÍrfha ;sfnk m%;sTlaisldrl iïmQ¾Kfhka ms<sld i|yd n,mdkjd' flfia kuq;a jdäù isàu u.ska p,k ùu wvqlr ms<sld ;;a;aj j¾Okh lsÍu isÿ fjkjd'

09' yoj;g isÿjk ydkslr nj
wvq reêr ixirKh uÛska udxifmaYSkaj,ska fïoh oykh wvqùu fukau" Ouksj, fïo weisâ wjysr ùuo ks;ru jdäù isàu uÛska isÿfjkjd'

10' fud<fha we;sjk ydkslr ;;a;ajh
reêr ixirKh wju ùu ksid fud<hg Tlaiscka <.dùuo wvq fjkjd' fufia m%udo ùu ksid l%shdldß;ajh iy fydafudak wiunr ùug fya;= fjhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය