HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Youth Kidnapped in Wariyapola (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fmd,sia fufyhqfuka miq
;reKhd w;er oud
lmamï lrefjda m<dh;s (Video)


miq.shod jdßhfmd< m%foaYfha lmamïlrejkaf.a meyer.ekSug ,lajQ ;reKhd wo ^15& WoEik ksljeráh k.rfha Trf,daiq lKqjla wi< oudf.dia ;sìh§ fmd,sish u.ska fidhdf.k ;sfnkjd'
f;d. fjf<| jHdmdßlfhl=f.ka fldaá 2 l lmamula b,a,d
jdßhfmd< k.rfha Tyqf.a ksji wi<§ Tyqf.a mq;%hd fï wldrhg meyer.ekSug ,lajQ w;r 20 yeúßÈ Tyq fudfyduâ wdIsla kue;s ;reKfhls'
fmd,sish i|yka lr ;snqfka meyer .ekSu isÿl< iellrejka fofokl= w;awvx.=jg .ekSfuka wk;=rej l< m%Yak lsÍïj,§ Bg iïnkaO fiiq iellrejka ms<sn| f;dr;=re wkdjrKh jQ nj;a tu msßia w;awvx.=jg .ekSug ierfik wjia:dfõ§
meyer.;a ;reKhd fï wdldrhg ksljeráh k.rfha oud f.dia we;s nj;ah'

 

Tjqka ksljeráfha Trf,daiq lKqj wi< úÿ,s myka lKqjla <`. ;reKhdj oud .sh nj fmd,sishg okajd we;'
ta wkqj Tyqj fmd,sish u.ska fidhd.;a w;r ;reKhd fï jkúg ksljeráh frday,g we;=<;a lr ;sfí'
iellrejka fï jkúg m<d f.dia isák w;r Tjqka fidhd fufyhqï l%shd;aulh'
;reKhd yuqjQ wjia:dfõ ksjqia *¾iaÜ ùäfhda o¾Yk my;skaRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය