HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wijedasa Rajapakshas son Rakitha Wedding Day (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fydfg,a ì, ñ,shk 150;a mkSæ uyskao tkjd oel,d isrd .syska (Pics & Video)

tlai;a cd;sl mlaIfha m%N,fhl= fukau wêlrK iy nqoaOYdik wud;H ckdêm;s kS;S{ úchodi rdcmlaIf.a mq;a rÅ; rdcmlaIf.a újdy W;aijhg w.%dud;H" tlai;a cd;sl mlaIfha kdhl w.ue;s rks,a úl%uisxyg l, wrdOkh u. yßñka Tyq isx.mamQrefõ fm!oa.,sl pdßldjl fhÈu .ek tcdmfha m%N,hka w;r .eg¨‍ldÍ ;;a;ajhla u;= ú ;sfík nj
ioyka'

tfukau" w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d fm!oa.,sl pdßldjla i|yd miq.sh 05 jeksod fmrjre 7'30g muK hQt,a 302 orK .=jkahdkfhka isx.mamQrej n,d msg;aj f.dia we;s w;r" Bg fya;=j ú we;af;a o fuu újdy W;aijh njhs tcdm msf<a m%N,fhl= ioyka lf<a'

ta wkqj tlai;a cd;sl mlaIfha mlaI wNHka;r w¾nqoh bÈß ld,isudfõÈ m%N,j u;=ú oelsug yels jkq we;s nj o ioyka'

fuu wjia:djg iyNd.s jq ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak újdyfha idlaIshg w;aika lr fou< cd;sl ikaOdkfha m%n,hka iu. i;=gq idñÑfha fhÈ isá we;s w;r" ysgmq ckdêm;s uyskao rcmlaI fuu meñ‚ug úkdê 10'00la muK ;sìh§ l,n,fhka tu ia:dkfhka bj;aj f.dia ;sfí'wêlrK weu;s úchodi rdcmlaI wejkaÜ.dâ isoaêh yryd w,a,ia .;a flfkla hehs *S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald miq.sh od m%isoaêfha wkdjrKh l, w;r" miqj Tyqg cd;sl ,ehsia;=fõ uka;%SOqrhla ,ndÈ wud;Hjrfhl= f,io m;a lsßug w.ue;s rks,a úl%uisxy lghq;= l<d'

fld<U msysá we;s iqfLdamfNda.S Cinnamon Grand fydag,fha chgu mej;s fuu újdy W;aijh fuu jif¾ jeäu úhoula oere újdy W;aijh f,i b;sydi.; jk w;r" fuu újdy W;aijh i|yd Cinnamon Grand fydag,fha ì, muKla remsh,a ñ,shk 150la blaujd we;s nj fï jkúg ;yjqre ú ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය