HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Water level in Kelani river has risen  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ld,.=Kh kej; whym;a w;g
fldf,dkakdfõ 200 la f.j,aj, ysrfj,d

lshmq .uka whska fjkakehs kdúl yuqodj okajhs


le,Ks .`. msgdr hdfuka miq ta wjg lvqfj," fldáldj;a;" uq,af,aßhdj" je,a,ïmsáh" óf.dv" fldf<dkakdj" fiaoj;a;" fldys,j;a;" ls;a;ïmyqj" fjkakj;a;" l=re‚j;a;" ,xishdj;a;" wU.y yxÈh iy óf;dguq,a, wd§ m%foaY j, ck;dj ksfjia j, bkak ysákakg ke;sj wirK jqKd' we;euqka ksfjia w;er
m<d .sh;a iuyre c,h neihdú hhs is;d by< ud,j, fyda Wia ia:dkj, /£ isáhd' kuq;a c, uÜgu tkak tkaku j¾Okh ù ;sfnk w;r wo
fojeks Èkg;a lsisu msysgla ke;sj fldf<dkakdfõ 200 fokl= muK fldgqù isák njg wdrxÑ ,eî ;sfnkjd'
tu msßia jßkajr okakd y÷kk whg l:d lrñka fírd.kakehs b,a,d isáh;a hym;a m%;spdrhla ,eî ke;sj nv.skafkau isák nj;a jd¾;d jqKd'
fï w;r wjodkï m%foaY ;=<ska bj;a fjk f,i oekqï ÿka jydu tu ia:dkj, fkd/£ bj;ajk f,i kdúl yuqodj ck;djf.ka b,a,d ;sfí' tf,i oekqïÿka miqo bj;a fkdjQ mqoa.,hka fya;=fjka wj;eka jQjka /ila isák

nj;a" Tjqkaj uqojd.ekSug oeä m%h;akhl ksr;j isák nj;a kdúl yuqod udOH m%ldYl wl%ï wf,ú uy;d mjihs'
 

fï w;r ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j okajd isákafka fnx.d, fndlal m%foaYfha mej;s .eUqre mSvk wjmd;h iq<s l=Kdgqjla njg m;aù lkalika;=frhs m%foaYhg lsf,daóg¾ 600 la ÿßka msysgd we;s njhs'
ta wkqj uykqjr" r;akmqr" l=reKE.," kqjrt<sh" lE.,a," ud;f,a iy l¿;r hk Èia;%slalj, m%foaY /ilg kdhhEfï wjodku ;jÿrg;a mj;sk njo mejiqKd' úfYaIfhkau iq<s l=Kdgq j,ska m%fõYï úh hq;= njo lshejqKd'
ñ,sógr 100 ;a 150 ;a w;r ;o jeis ;jÿrg;a Èjhsk mqrd wfmalaId lrk njo tu ksfõokfha ±lafõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය