HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Put These 2 Ingredients In Your Coffee - After Only 2 Sips Your Fat Will Disappear  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 fldams fldamamhlg fï cd;s fol od,d ìõju nfâ gh¾ nysk yeá n,kak'

fldms ìõju fïoh oykh lr .kak mq¿jka lshk l;dj we;a;la' kuq;a ta i|yd ksjerÈ úÈyg iQodkï fjkak wjYHhs' weußldkq úYaj úoHd,fhka l< mÍlaIKhlg wkqj ks;r fldams fndk ldg;a fndfydu iqn
wdrxÑhla ,eì,d ;sfhkjd'

we;a;gu lshkjd kï Tn yeuodu fndk fldams fldamamh fïoh oykh lrk WmlrKhla lr .kak ´kE Tn úiskauhs' wms fï lshk cd;s fol Tfí fldams fldamamhg od, ìõfjd;a fndfydu myiqfjka nr wvq lr .kak mq¿jka' fmdâvla fkfjhs nr lsf,da .%Eï 10la olajd wvq lr .kak wksjd¾hfhka mq¿jka'ta ú;rla fkfjhs" wms fï tl;= lrk foaj,a j,ska Tfí fldams fldamamhg lsisu wñysß rihla tl;= fjkafka keye" we;a;gu lsõfjd;a ri ;j;a jeä fjk tlhs isoaO fjkafka' nr wvq lr .kak ys;k flfklag Wfoag .kak mq¿jka krlu mdkh ;uhs lsß iy iSks ñY% lrmq fldams fldamamh' fïfla le,ß m%udKh wêl ksid tal Tfí nr ;j;a jeä lrk tl ú;rhs isÿ lrkafka' Tn nr wvq lr .kak hdka;ñka j;a ys;kjd kï fï úÈyg fldams fndk tl kj;a;kak' fi!LHdrlaIs; fldams fldamamhla ms<sfh, lr .kak Tng wjYH foaj,a fukak'

 fmd,a f;,a fldamam ¾
 l=re÷ l=vq f;a yekaola
 ó meKs fldamam ½ la' ^meKs ri wjYH kï muKla&
 fldfldajd fïi yekaola ^wjYH kï&

yod .kafka fufyuhs'

msßisÿ ùÿre n÷kla wrf.k fï ish,a, tlg lj,ï lr .kak' îg¾ tlla mdúÉÑ lrkak mq¿jka kï fyd|hs' fldfydu yß fï ál taldldÍ Èhrhla yefok ;=re fyd¢ka lj,ï fjkak wjYHhs' Bg miafia fï ñY%Kh YS;lrKfha ;shkak'

yeuodu Wfoag fndk fldms fldamamhg ^u;l ;shd .kak mdúÉÑ lrkafka WKq j;=rhs" fldams l=vqhs ú;rhs& fï ñY%Kfhka f;a yekaola fyda folla oud lj,ï lr,d fndkak' fmd,a f;,a ál Èh jk ;=re ;;amr lsysmhla fyd¢ka lj,ï lr .kak tl jeo.;a' WKqiqu ;sfhoa§u mdkh lrkak'

fï w;sf¾l foaj,a Tfí fldams fldamamhg tla l<du

fyd| rihla ,efnkjd' Tfí mßjD;a;sh l%shd fõ.j;a fjkjd' fuh Tfí nfâ fïo ;r,h oykh lrkak b;d jeo.;a' Èk lsysmhlskau Tng úYd, fjkila w;a olskak ,efíú' fmd,a f;,a fufyu fndkak lsõju iuyre wm%sh ys;kak mq¿jka' ta;a uu lshkjdg fïl yod f.k fldams j,g od, î, n,kak' tfyu lsisu wñysß rihla kE' fjkodg;a jvd ri fldams fldamamhla ;ud Tng fndkak mq¿jka fjkafka'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය