HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Parliament in Tense Situation Over Mahinda's Security Issue  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

uyskaof.a wdrlaIdj b,a,ñka
md¾,sfïka;=fõ .=á fl<shla
-;=jd, ,o uka;%Sjrfhla frdayf,a


wo md¾,sfïka;=fõ oyj,a ld,fha we;sjQ .=áneg yqjudrejla ksid ;=jd, ,o uka;%Sjrfhl= frday,a.; lrkakg mjd isÿúh'
.egqug fya;=ù we;af;a uyskao rdcmlaI uka;%Sjrhdg ,nd§ ;sfnk wdrlaIdj fjkialsÍu iïnkaO .eg¨jhs'
fï .ek È.skaÈ.gu jdo flreK w;r iNdj ueog meñ‚ tldnoaO úmlaIfha uka;%Sjre msßila
lE.,a, tcdm uka;%s ika§ma iurisxy uy;dg myr§fuka miq Tyq ;=jd, ,nd miqj frday,a .; lr ;sfí'

&nbsp

jd¾;djk wdldrhg .egqu wdrïNù we;af;a ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a yuqod wdrlaIdj wvq l<ehs  ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d ke.+ m%Yakhlska miqjh'
l;dkdhljrhd ÈfkaIa uka;%Sjrhdg ms<s;=re foñka mejiqfõ ta .ek fidhd n,k njls' fï w;r rks,a úl%uisxy w.ue;sjrhd  ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;df.a mekhg ms<s;=re foñka lshd we;af;a —uyskao rdcmlaI uy;dg  wdrlaIdj fokjd' t;=udg wdrlaIdj Èh hq;=hs' t;=ud  ke;akï wmg  Pkaoh  Èkkag  neye'˜ f,isks'
bkamiq weue;s *s,aâ udI,a ir;a f*dkafiald l;d lrñka uyskao rdcmlaI iufha  Tyqg  ,enqKq  wdrlaIdj m%udKj;a fkdjQ ksid fï .eg¨j t;rï ;eksh hq;= ke;s nj lshd isáfhah' Tyqf.a l;dj w;r —fj,aúodfka˜ hkqfjka lE.iñka úmlaI uka;%sjreka lE flda .eiQ nj jd¾;d jqKd'
ta wjia:dfõ tldnoaO úmlaI uka;%sjre miajre  1'20 g  muK iNd .en ueog  meñK ;sfí'miq.shod wikSm jQ m%ikak rKùr uka;%Sjrhdo fmruqfKa isá nj lshefõ' tcdm uka;%s md,s; f;jrmafmreu wfkla miska meñK Tjqkg tfrysj l;dlr we;'

m%ikak rKùr yd  md,s; f;jrmafmreu hk uka;%sjre tlsfkldg  wNsfhda. lr .ksñka bÈßhg toa§ lE.,a, uka;%S ikaÈ;a iurisxy uy;d ta ueog .sh nj lshefõ'
tldnoaO úmlaI uka;%sjre  msßila  Tyq fmr<df.k .=á neg yqjudrejl ksr;ù we;' l;dkdhljrhd  neßu ;ek miajre 1'35 g /iaúu l,a ;nd wiqkska ke.sg  msgj .sh w;r .egqu k;rúh' kuq;a ;=jd, ,o uka;%Sjrhd l,flda,dy,h wjidkfha ìu weo jeà isá nj;a f,a .,ñka isá ksid frday,a .; lrkakg isÿjQ nj;a mejiqKd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය