HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Namal Speaks About CSN Ownership  Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
iS tia tka kd,sldj wfma fkfuhs
u,a,s Woõ l<d ;uhs
ta fmïj;sh ysáh ksid

- kdu,a rdcmlaI


Bfha rEmjdyskS kd,sldjl iïuqL idlÉPdjlg tlajQ md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI iStiatka kd,sldfjys whs;shg rdcmlaI mjqf,a iïnkaOhla ke;s njg ;¾l l<d' Tyq lshd isáfha fhdaIs; u,a,Sf.a fmïj;sh tys m%Odk ;k;=rl isá ksid fmïj;shg lrk Woõ f,i

;u mjq, iStiatka kd,sldjg Woõ l< njhs' flfia fj;;a l< Woõ fudkjd±hs lshkakg neß njo Tyq lsõjd'
ysre àù i,l=K jevigyfka§ kdu,a iu. mej;s tu ixjdoh my; mßÈh'
fï iStiatka kd,sldfõ uf.a fojk ifydaorhdf.a fmïj;sh jev flrejd' b;ska thd ks;ru t;ekg tkak hkak .shd'tajf.au r.¾ lkavdhfï kdhlhd úÈyg lghq;=

flrejd'Woõ flrejd' wmsg b;ska hïlsis flfkla Woõjla b,a¨fjd;a wms mq¨jka fj,djg Woõ lrkjd'
;ukaf. fmïj;sh weú,a, fïl lr, fokak lsh,d Woõjla b,a¨fjd;a tal lrkjdfka'ta úÈyg lrmq Woõ fudkjo@
;ukaf.ka hï hï foaj,a lr, fokak lsõjdu l<d'ta;a fïj Widúfha ;shk ldrKd ksid ta fudkjo lsh, ug lshkak nE'

Tnf.a fmïj;shg Woõjg .shdo ke;skï fmïj;shg Woõjg kd,sldjla ÿkako@

ux ys;kafk kE wfma u,a,s tÉpr fudav kE fmïj;shg Woõjg kd,sldjla fokak ;rï'
fmïj;sh ta;ek jev lrk fldg ú;rla fkfï fmïj;sh ;j;ekaj,g hkfldg tajg;a Woõ lrd'Th jhig wms jqK;a hï lsis Woõjla b,a¨fjd;a lrkjfka'

ta iagd*a tl;a tlal f*dfgda .ymq tl;a Woõjlao@
fufyufka ux fï kd,sldjg weú;a t<sfh bkakfldg msx;=r fldÉpr .y.;a;o'fï kd,sldj uf.a fkfuhsfk' T;k fhdaIs; tlal .ymq msx;+r ú;rla fkfuhs ud;a tlal .ymqjd;a ;shkjd' l%slÜ l%svlhska foaYmd,lhska tlal .ymq msx;+r;a ;shkjd'

ld,agka ku fkao iStiatka cd,hg ;sfhkafk@
Tõ ´k flfkl=g ta ku ,shdmÈxÑ lrkak mq¨jkafka'

ld,agka kñka Tfí úúO foa Tfí mjqf, wh lroaÈ fï ku fjk wh .ekSu .eg¨jla jqfka keoao@
ta kfï whs;sh wmsg kEfka'´k flfklag ta ku mdúÉÑ lrkak mq¨jka'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය