HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda Visits Late Manawadu's Home  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

foayh f.akak;a l,skau
uyskao udkjvqf.a f.or


wo WoEik frdayf,a§ wNdjm%dma;jQ fïc¾ fckrd,a iqñ;a udkjvq uy;df.a wNdjh wdrxÑ jQ ieKska ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI ñh.sh udkjvq uy;df.a ksjig f.dia ;snqKd'
ta jk úg;a foayh ksjig f.kú;a fkd;snQ w;r ;u ixfõ.h
mjqf,a whg m< lr ;snqKd' uyskao rdcmlaI iufha
uef,aishdfõ ;dkdm;s f,io m;aùula ,enQ udkjvq uy;d Tyqf.a lsÜgq ys;jf;l=jQ nj mejiqKd'
uy ue;sjrKfhka miqj ir;a f*dkafiald uy;d tlajru w;awvx.=jg .kakg Tyq fj; f.dia weof.k f.dia jdykhg ±ófï isoaêhla ksid udkjvq uy;d m%isoaOj isáfhah' tu l%shdj foaYmd,k f,dalfha wdkafoda,khla we;s l< tlls'
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

ysgmq ckm;sjrhd udkjvq uy;df.a ksjig f.dia rg oeh iuh fjkqfjka iqñ;a udkjvq uy;d bgql< fufyh isysm;a l< njo jd¾;d jqKd'
udkjvq uy;df.a urKh yÈisfha isÿjQfha Tyq mqoa.,sl jevìul§ ysi u;g mrd,hla lvd jeàu ksid nrm;, ;=jd, ,eîfuks'
flfia fj;;a fïc¾ fckrd,a iqñ;a udkjvq uy;df.a ;=jd,ùu tfia isÿj ke;s njg;a
myr§ula úh yelshhs frday, mejiQ njg;a olajñka úu,a ùrjxYg wh;a fjí wvúh Bfha jd¾;djla m<lr ;snqKs'
miq.sh 04 jeks od fmrjrefõ ;=jd, ,enQ Tyq m%:ufhka hqo yuqod frday,g we;=<;a fldg miqj fld<U cd;sl frday,g udrelr tjd ;snQ w;r tys§ yÈis ie;alï ;=klg Ndckh l<;a iqjhla ,eî ke;'
wjika lghq;= miqj ±kqï fokq we;'

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

 


GGGGGGGGGGGGGGGGGGG


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය