HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Huge Landslide at Aranayake : Number of Families Missing  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
kdhhdulska wrKdhl
.ulau je<f,hs
úYd, msßila w;=reokaudjke,a, wrKdhl fmd,sia jifï isßmqr" t<Õmsáh iy m,af,andf.a hk .ïudk 03  wo w;sYh oreKq f,i kdhhdulg f.dÿreù we;'mjq,a 258 la muK fuu .ïudk 03 ;=< jdih lrk w;r kdhhdfuka miq úYd, msßila
w;=reokaj we;s w;r 80 fofkl=f.a Ôú; fírd.;a nj jd¾;d
jqKd'iji 4'30 g muK fmdf<dfõ bß;e,Sï we;sù kdhhdu isÿj we;af;a jii 6'30g muKh'
fuu kdhhdu ksid ksjdi msáka iu;,dù .sh njo jd¾;d jqKd'
isoaêh iïnkaOfhka fidhd ne,Sug hqO yuqod Ng lKavdhula tu m%foaY fj; msg;aj f.dia we;' kdh .sh m%foaYh wjg mÈxÑj isá ;=kaish

fofkl= muK fï jk úg wdrlaIs; ia:dkhl msysá mdi,l r|jd we;'
wdmod l<uKdldrK uOHia:dkh yd fmd,sish tlaj w;=reokajQjka fiùfï lghq;= fufyhjk w;r w;=reoka msßia ixLHdf,aLk ;ju ksjerÈj jd¾;d fkdfõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය