HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Eastern Chief Minister Abusing Uniformed Officer  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

isoaêfhka miq uyweu;sjrhd iu. ;ju l:d lf<a ke;s

njh' tod weußldkq ;dkdm;s lS foaj,a lsj fkdyels njo Tyq mjihs'
Tyqf.ka fï .ek l< úuiSfï§ ,ndÿka ms<s;=re my; mßÈh'• we;a;gu tod fudlo jqfKa@
ùäfhda tfla ;sfhk úÈygu ;uhs' kef.kysr m%Odk wud;H;=udg flaka;s .syska ierfj,d kdúl yuqod lms;dkajrhdg l;d l<d' yuqod lms;dkajrhd ta fj,dfõ lk.dgqhs lsh,;a lsõjd' Bg miafi;a fndfydu fõ.fhka Yío kÕd m%Odk wud;Hjrhd ier l<d'

• tfyu fjkak fya;=j fudllao@
m%Odk weue;s;=ud lsõfõ kï ;,a¨ l<d lsh,hs' yenehs tal kï uu oelafla keye'

• ta W;aijhg m%Odk wud;Hjrhdg wdrdOkd lf<a keye¨ fkao@
Th wdrdOkh ug toa§ m%Odk wud;Hjrhd ysáfha msgrg' ta ksid t;=ug wdrdOkhla ,efnkak úÈyla ke;s ksid uu uf.a f,alï;=ñh ,jd t;=uf.a f,alï;=udg ,shqula heõjd' wefußldkq ;dkdm;sjrh;a tk ksid ta W;aijhg tkak lsh,d' uf.a lkaf;darefjka t;=ug wdrdOkh l<d'• Th isoaêh fj,dfõ kdúl yuqod ks,Odßhd yeisrefKa fldfyduo@
t;=ud b;du úkS;j úkhdkql+,j yeisreKd'

• isoaêfhka wk;=rej wefußldkq ;dkdm;sjrhd fï .ek Tn iuÕ l;d l<do@
l;d l<d'

• Tyq fudkjo lsõfõ Tng@
wms fokakd l;d lrmq foaj,a udOHhg ck;djg lshk foa iodpdriïmkak keye'

• isoaêfhka wk;=rej uy weue;sjrhd l;d l<do@
kE' uu l;d lf<;a keye' t;=ud l;d lf<;a keye'

• kdúl yuqod ks,Odßhd tlal Tn l;d l<do@
isoaêfhka miafia Tyqg l;d lr,d uu lk.dgqj m%ldY l<d' fjk l;d lf<a keye'

• fï jf.a yeisÍï .ek uy weue;sjrhdg tfrysj óg l,ska jd¾;d jqKdo@
kE' fï uq,au jr ;uhs'

• fï jf.a isoaêhl§ wdKavqldrjrhdg .kak mq¿jka mshjr fudllao@
t;=uf.a m;aùu uu l<d' t;=ud yeisfrk úÈy" úkh .ek ug lghq;= lrkak kS;suh yelshdjla keye'

• ckdêm;sjrhd fï .ek Tfnka weyqjo@
kE' ;ju l;d lf<a keye' ´jd ÿrl;kfhka l;d lrk foaj,a fkfjhs'

• uy weue;sjrhd m<d;a iNdj we;=f<a yeisfrkafka fï úÈhg lsh,d jd¾;d fjkjo@
kE' ug jd¾;d fj,d kE' uu fydhkak hkafka keye'

• uy weue;sjrhd Tng;a nek,¨ fkao@
nek,d keye' Tyq uu .ek woyila m%ldYhg m;a lr,d ;sfhkjd' tal t;=uf.a fm!oa.,sl fohla' ug wod< keye'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය