HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

ADD this to your Shampoo and Avoid the Fall of Your Hair FOREVER  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


Tfí Ieïmq tlg ñka iaj,amhla tl;= lrf.k " ysiflia jeàu iïmQ¾Kfhkau kj;d .kak'

fjkodg jvd Tfí ysiflia yef,kjdkï" w. me,S we;skï fyda myiqfjkau ìfËk iajNdjhlg m;aù we;skï fuu ,smsh Tng b;du;au jeo.;a tlla njg m;afõú' cdkuh iy wd;;sh jeks fkdfhl=;a fya;+ka j, n,mEu ksid
;uhs ysiflia jeàu isÿjkafka' wo  wms Tnj oekqj;a lrkafka ysiflia Yla;su;a lr.ekSu i|yd Ndú;d l<yels ir, m%;sldrhla ms<sn|jhs'

ysiflia jeàu md,kh lrk Ieïmq tlla ksjfia§u ilid .kak yeá ms<sn|j wo wms Tnj oekqj;a lrkjd' wvq úhoulska Tng th ilia lr.kakg mq¿jka' ta i|yd Tng wjYH lrkafka frdaiafïß bfiakaI,a Ths,a" f,uka bfiakaI,a Ths,a iy úgñka B lr,a lsysmhla muKhs'


wjYH lrk o%jH

WodiSk mS'tÉ w.hlska hq;a iajNdúl Ieïmq j¾.hla
frdaiauß tfiakaI,a Ths,a j,ska ì÷ 10la
f,uka tfiakaI,a Ths,a ì÷ 10la
úgñka B lr,a 2la


ilid .kakd whqre

WodiSk mS'tÉ w.hla we;s Ieïmq tlg f,uka tfiakaI,a Ths,a iy frdaiauß Ths,a tl;= lr.kak' bka miqj úgñka B lr,a folo tl;=lr fyd¢ka fid,jd .kak'

ysiflia jeàu md,kh lrk fuu Ieïmq j¾.h ks;r Ndú;d l,hq;=hs'  f;; ysialn, u; bka iaj,amhla ;jrd ñks;a;= 10la muK iïNdykh lrkak' bka miqj th ñks;a;= 10la muK ;sfnkakg bv yer uola WKqiqï c,fhka fidaod yßkak' tu Ieïmq tl Ndú;d lsÍfï§ ysialnf,a reêr ixirKh jeäÈhqKq ù Tfí ysiflia jvd;a Yla;su;a fjkjd' tmuKla fkdfjhs jegqKq ;eka j,ska ysiflia kej; j¾Okh ùfï yelshdjlao ;sfnkjd lsõfjd;a Tn mqÿuhg m;afõú'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය