HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

4 Minutes - 28 Days Challenge Melts Fat and Tones Your Muscles  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fuu jHdhduh ojig úkdä 4 .dfka Èk 28la lrkak - nfâ gh¾ Èh ù hk yeá ÿgq úg Tn uú; fõú


wo úYau f,dalfhka Tng lsh,d fokafka f.dvla jeo.;a fohla' bÈßhg fkrd wd Worh wvq lr .kakg óg fmr;a úúO ,sms yd ùäfhda jHdhdï ud,d /ila bÈßm;a lrd' fuu ,smsh ;=,skq;a wms W;aidy lrkafka ;j;a tjeksu b;du;a m%n, kuq;a ir,
jHdhdï l%uhla Tng bÈßm;a lsÍug' fuh we;a;gu jHdhdï wNsfhda.hla f,ighs ilid ;sfhkafka' wNsfhda.h ch .ekSug l, hq;= jkafka Èk 28la Èklg úkdä 4 ne.ska fuu ir, jHdhduh isÿ lsÍu muKhs' fuu wNsfhda.h id¾:lj iïmq¾K l, f,dj mqrd wka;¾cd, Ndú;d lrkakg úYd, m%udKhlg b;du;a i;=gqodhl m%;sm, ,eì,d ;sfhkjd'fuu úkdä 4 gu Tn l, hq;= jkafka tla ir, jHdhduhla muKhs' bx.%Sisfhka fuu jHdhduh yÿkajkafka Plank f,iska' fuys§ tla bßhõjlska isàu muKhs l, hq;= jkafka' neÆ ne,aug lrkak f,ais jHdhduhla jf.a fuh Tng fug fmfkkakg mq¿jka' kuq;a we;a;gu lrkak mgka .;a;dg f;areï hdú fudk ;rï m%n, f,i Worh wjg fïo ;Ügq j,g fuu bßhõfõ§ myr fokjo lsh,d' jHhdfï n,iïmkaklu úYau f,dalh ;=,ska wms ;j ÿrg;a úia;r lrkak hkafka kE' mq¿jka kï fuu jHdhduh Èklg úkdä 4 ne.ska Èk 28 la lrkak' Plank Challenge tl Ndr .kak' Èk 28lska kj ñksfila f,i Wm; ,nkak'


my; ùäfhdaj n,d Plank jHdhduh ksjerÈ f,i lrk wldrh bf.k .kak' yoj;a frda.Ska yd nrm;, frda. ;;a;aj ;sfhk mqoa.,hska fuu bßhõfjka isàfuka j<lskakRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය