HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

08 Questions A Guy Should Never Ask A Girl  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 fï m%YaK 08 kï fl,a,kaf.ka ljodj;a wykak tmd'

ljod fyda Tng fl,af,l=f.a jerÈ .ek oek.ekSug wjYH jqjdo@ W;a;rh Tõ' tfiakï wksjd¾hfhkau ta jf.a wjia:djl fï m%YaK 8 kï wykak tmd' .eyeKq flfkl= iu. .Kqfokq lrkafka fldfyduo lsh,d wms lsh, fokakï@ fuh Tng lïue,s ke;sj lshjf.k hkak
mqÆjka fjhs' Tjqkag we;a;gu hïlsis m%YaK lsysmhlg W;a;r fokak nE lsh, Tn okakjo@ ta ksid fï m%YaK Tn úiska kEiqjfyd;a" Tn fï f,dalfha bkak fydou fld,a,d fjhs' lshj,d n,kak'
Tng fl,af,l= iu. ‍b;d fydÈka .kqfokq lsÍug wjYH kï weh Tnf.ka fjka fkdùug j. n,d .ekSu b;du jeo.;a' tu ksid hï hï foaj,a weiSfï§ Tn ie,ls,su;a úh hq;=hs' we;af;kau lsõfjd;a tajd weiSfuka je,lS isàu ;uhs b;du fydo' fomdrla fkdis;d m%YaK weiqjfyd;a Tn weh;a iu. .; lrK ld,h b;du;a flá fjkak mqÆjka' wms oeka fmkajkak hkafka iuia;hla jYfhka weiSfuka je<lsh hq;= m%YaK 8 la' fukak tfykï m%YaK ál"

8' Thdg ifydaoßhla bkakjo@
fï m%YaKhkï fl,skau wykak iqÿiq ke;s m%YaKhla' fudlo lsõfjd;a f.dvla fld,af,d wykafka ifydaoßhla bkakjo lsh,d ú;rhs' t;fldg wehg jerÈ úÈyg f;areï hkak mq¿jka' fï fõ,djg wehf.a W;a;rh ;uhs ksyv ùu fyda Tn .ek jerÈhg is;d ms<s;=re §fuka je<lS isàu'

7' Khg uqo,la fokak mqÆjkao@
fï jf.a m%YaKhla Tng wehf.ka wykak mqÆjka' ta;a Tn ta uqo,a b,a,kafka kslrefka uqo,a kdia;s lsÍug fyda Tnf.a úfkdaoh ioyd kï th wehg m%YaKhla fjkak mqÆjka' tfia lsÍfuka Tn wehf.ka jdis .kakjd hehs weh is;kjd' th Tng wjdishla'

6' fldmuK msßñka m%udKhla wdY%h lr ;sfío@
Tn úiska we;a;gu fï m%YaKhg kï ms<s;=re oek.; hq;=uhs' kuq;a th tlúgu weiSfuka ;j;a .egÆjlg uqyqK fokak mq¿jka' fudlo lsõfjd;a weh is;Sug mq¿jka Tng weh .ek úYajdihla ke;ehs lshd' Tn fï foh .ek oek.ekSug iqÿiqu l%uh ;uhs ta ioyd wehgu wjia:dj §u' Tng fï ms<snoj wehg ye.ùugo mq¿jka'5' Thdf.a nr lSho@
wms iEu fokdu okakjd ldka;djka ;ukaf.a nr .ek fndfydau Wkkaÿ jkjd lsh,d' ldka;djla iEu fj,djlu n,kafka nr wvq lr.kak' ta ksid wms fï jf.a m%Yakhla weiqfjd;a wehg flaka;s hkak mq¿jka' weh Tn iu. wukdm fjkjd' ta ksid fïjf.a m%YaK wykak tmd'

4' wehs Thd Thdf.a hd¿fjda jf.a yeisfrkafka@
Tng wehf.a hy¿jka wdY%h lsÍufka kï j<lskak isÿ fjkjd' fudlo fï ksid Tn wehf.a u;hg .re fkdlr" wehf.a hy¿jkaf.ka weh .ek úuikjd hehs wehg ielhla we;sùug mq¿jka' th Tng wjdishla' weh .ek úYajdihla keye lsh,d ;uhs taflka f;areï hkafka'

3' álla ikaiqka fjkak mq¿jkao@
weh idudkHfhka Tn iu. l;dny lrñka isák wjia:djl wehf.ka fï m%YaKh wykak tmd' fudlo lsõfjd;a idudkH wjia:djl fï jf.a m%YaK ksid flaka;s hkak mq¿jka' wu;l lrkak tmd fï Tn weh;a iu. .; lrk ld,h lsh,d' fudlo ta ld,h È.= lr .kafka fldfyduo lsh,d ;uhs wms fï l:dlrkafka'

2' Thd weÿï .ek ie,ls,su;ao@
fuu m%YaKh weiSug l,ska fydÈka is;d n,d wykak' fudlo lsõfjd;a weh Tnj uqK .eiSug l,skau weÿï .ek ie<ls<su;a fj,d ;uhs tkafka' t;fldg fï jf.a m%YaKhla weyqfjd;a wms weh .ek fkdie<ls,su;a lsh,d f;areï hkjd'

1' Thd tajd lkjo@
wms lvhlg .syska lEula fl,skau .kafka ke;sj lEu lkjo lsh,d weyqfjd;a tal m%YaKhla fjkjd' iuyr úg wehf.a W;a;rh 'kE' lshk tl ;uhs' ta ksid ta .ek ie<ls<su;a fj,d fydÈka l,amkd lr, jev lrkak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය