HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda’s Security Apprehends Suspicious Man  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
uyskaof.a T*sia tlg wd
kd÷kk mqoa.,hd w;awvx.=jg


ztï wd¾ .shdo Z
wiñka weu;=ï wdj¨


ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a n;a;ruq,af,a msysá iïnkaëlrK ld¾hd,h wi, iel lghq;= f,i .ejqiqKq mqoa.,fhl= wo oyj,a ld,fha fmd,sia w;awvx.=jg m;ajqKd'
wo taldnoaO úmlaI uka;%S lKavdhu ysgmq ckm;sf.a m%Odk;ajfhka tu ia:dkfhaÈ /iajqK w;r tu wjia:dfõ fuu iellghq;= mqoa.,hd .ejfiñka isg we;'

jgmsg n,ñka ÿrl:kfhka ldgfoda
T;a;= imhñka isák fihla Tyq flfrka ÈiajQ ksid wfkla whf.a wjOdkh Tyq fj; fhduqù ;snqKs'Thd ljq±hs t;ek wh Tyqf.ka úuioa§ ksre;a;rù we;s w;r Tyq wdrlaIl wxY fj; uq,ska mjid we;af;a f¾Kql fmf¾rd uy;d ;udg yuqùug tkakg lSnjls' Tyqg tu wjia:dfõ ÿrl:kfhka iïnkaO fjñka isá mqoa.,hdg hï hï f;dr;=re imhñka isá nj;a weu;=fï wfkla miska l:dl< ;eke;a;d tï wd¾ .shdo'' tï wd¾ .shdo hkqfjka úuiñka isá nj;a ld¾hd,fha wdrlaIl wxYhg weiS ;sfnkjd'

f¾Kql fmf¾rd uy;d Tyq fj; meñK n,oa§ tjekafkl= ;ud yuqjkakg fõ,djla fjka lr ke;s nj lshd ;snqK w;r tu wjia:dfõ fuu mqoa.,hd fjk;a flfkl=f.a kula lshd ux wdfõ f¾Kql fkfuhs fjk flfkla yuqjkak lshñka m<dhkakg ;e;a lr we;'
miqj ysgmq ckdêm;sjrhdf.a wdrlaIl ks,Odßka úiska Ndrhg .;a fuu mqoa.,hd ;,x.u fmd,sish fj; Ndr§ we;'
iji jd¾;djQfha ;,x.u fmd,Sish úiska fuu mqoa.,hdf.ka m%Yak lroa§ ksis f,i ms,s;=re fkdfok nj;a mÈxÑh úuiSfï§ úúO ia:dk mjik nj;ah' Tyq i;=j cd;sl ye÷kqïm;lao ;sî ke;'
Tyq fydalkaor m%foaYfha mÈxÑ mqoa.,fhl= jk nj ±kg y÷kdf.k we;s nj;a jeäÿr m%Yak lsÍï isÿjk nj;a fmd,sish mjikjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය