HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Life  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
mshhqrej,g wdorh lrk .eyeKq <uqka fï foaj,a lrkak tmd (Video)

Èklg lsß fldamamhla mdkh lrk mqoa.,hska yd ii|d n,k úg" Èklg lsß fldamam ;=klg jvd mdkh lrk mqoa.,hskag mshhqre ms<sldjka we;sùug ;=ka.=khlg jvd jeä wjodkula we;s nj fkd¾fõ úoHd{hska
msßila úiska uE;l§ isÿlrkq ,enQ kj;u wOHhkhlska fy<sù ;sfnkjd' miq.sh wjqreÿ lsysmh ;=, mshhqre ms<sld wjodku jeäúh' úoHd{hska kï mjikafka lsß mßfNdackh ta i|yd j.lsjhq;= njhs'w¨;au ixLHdf,aLkj,g wkqj" jeäu mshhqre ms<sld frda.Ska ixLHdjla yuqjkafka mska,ka;fhka" iaùvkfhka n%s;dkHfhka" lekvdfjka iy weußldj jeks rgj,aj,sks' lsß ksIamdokfhka iy mßfNdackfhka by,skau isákafka tu rgj,a nj Tn okakjdo @ tajf.au lsß mßfNdackh wju rgj,aj, mshhqre ms<sld wjodku wju uÜgul mj;sk njhs ffjoH úfYaI{hska mjikafka'

wms mßfNdackh lrk lsßj, ms<sldjka we;sùu i|yd Woõ fjk fydafudakhka iy fkdfhl=;a ixfhda.hka wka;¾.;j ;sfnkjd lsõfjd;a Tn úYajdi lrkjdo@ Tn fkdoek isáhdg ilialrk ,o úgñka ã w;sf¾lo lsßj,g iy wfkl=;a lsß ksIamdokj,g tl;= lrkjd' tys we;s wys;lr nj jeäÿrg;a ikd; lrñka" wfkl=;a mqoa.,hska yd ii|d n,k úg mshhqre ms<sldjka je<£ we;s mqoa.,hska ixfhda.d;aul úgñka ã fo.=Khlg;a jvd jeäfhka wkqNj lrk nj fy<sù ;sfnkjd'

wêl lsß mßfNdackhg wu;rj" ÿlam;a wdydr fõ,a mßfNdackh lsÍu" t<j¨ iy ud¿ wvqfjka wkqNj lsÍu" wêl iSks mßfNdackh" W!re uia jeämqr wkqNj lsÍu iy ;o ;kmá me<£u jeks fya;+ka ksido mshhqre ms<sld wjodku jeäfjkakg mq¿jka nj fyd¢ka u;l ;nd.kak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය