HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Life  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
mshhqrej,g wdorh lrk .eyeKq <uqka fï foaj,a lrkak tmd (Video)

Èklg lsß fldamamhla mdkh lrk mqoa.,hska yd ii|d n,k úg" Èklg lsß fldamam ;=klg jvd mdkh lrk mqoa.,hskag mshhqre ms<sldjka we;sùug ;=ka.=khlg jvd jeä wjodkula we;s nj fkd¾fõ úoHd{hska
msßila úiska uE;l§ isÿlrkq ,enQ kj;u wOHhkhlska fy<sù ;sfnkjd' miq.sh wjqreÿ lsysmh ;=, mshhqre ms<sld wjodku jeäúh' úoHd{hska kï mjikafka lsß mßfNdackh ta i|yd j.lsjhq;= njhs'w¨;au ixLHdf,aLkj,g wkqj" jeäu mshhqre ms<sld frda.Ska ixLHdjla yuqjkafka mska,ka;fhka" iaùvkfhka n%s;dkHfhka" lekvdfjka iy weußldj jeks rgj,aj,sks' lsß ksIamdokfhka iy mßfNdackfhka by,skau isákafka tu rgj,a nj Tn okakjdo @ tajf.au lsß mßfNdackh wju rgj,aj, mshhqre ms<sld wjodku wju uÜgul mj;sk njhs ffjoH úfYaI{hska mjikafka'

wms mßfNdackh lrk lsßj, ms<sldjka we;sùu i|yd Woõ fjk fydafudakhka iy fkdfhl=;a ixfhda.hka wka;¾.;j ;sfnkjd lsõfjd;a Tn úYajdi lrkjdo@ Tn fkdoek isáhdg ilialrk ,o úgñka ã w;sf¾lo lsßj,g iy wfkl=;a lsß ksIamdokj,g tl;= lrkjd' tys we;s wys;lr nj jeäÿrg;a ikd; lrñka" wfkl=;a mqoa.,hska yd ii|d n,k úg mshhqre ms<sldjka je<£ we;s mqoa.,hska ixfhda.d;aul úgñka ã fo.=Khlg;a jvd jeäfhka wkqNj lrk nj fy<sù ;sfnkjd'

wêl lsß mßfNdackhg wu;rj" ÿlam;a wdydr fõ,a mßfNdackh lsÍu" t<j¨ iy ud¿ wvqfjka wkqNj lsÍu" wêl iSks mßfNdackh" W!re uia jeämqr wkqNj lsÍu iy ;o ;kmá me<£u jeks fya;+ka ksido mshhqre ms<sld wjodku jeäfjkakg mq¿jka nj fyd¢ka u;l ;nd.kak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය