HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Lasith Malinga's Avoidance of Media (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
kjf,dal frdayf,a§
udOHfõ§ka i;mylg .Kka fkdf.k
,is;a ud,sx. msgj hhs


oKysfia yg.;a wdndOhla ksid miq.shod f,dal l=i,dkfha ,xldj fjkqfjka l%Svd fkdlr miqj uqo,a ,efnk whsmSt,a hkakg W;aidy lr bkaÈhdkq ffjoH mÍlaIK wiu;aùu ksid kej; ,xldjg meñKs ,is;a ud,sx. wo
fld<U kjf,dal frday,g f.dia ;snqfka
Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh úiska m;a l< úfYaI{ ffjoH lñgqj yuqfõ fmkS isàu i|ydh'
Tyq isÿ l< úúO m%ldY ksid Tyq iïnkaOfhka fï Èkj, wdkafoda,khla ygf.k we;s ksid wo ,is;a ud,sx. frday,g hk wjia:dj yd tk wjia:dj wdjrKh lsÍug ish¨u m%Odk fmf<a udOH wdh;k Wkkaÿù ;snqKs'
ud,sx. iqmqreÿ mßÈ idudkH àI¾ghlska ieriS frday, we;=<g .sfha jgmsg fkdn,dh' tfia .sfha È.ska È.gu cx.u  ÿrl:kfha l=ula fyda tiatïtia tlla lshjñks'mÍlaIKhg fmkS isg kej;  Tyq ;ksj iskdfjñka wd w;r frday,a fodrgqj wi<§ Tyqj jglr m%Yak wikakg udOHfõ§ka l,a we;=j ,l,eyeia;sù isáhd' Tjqka uhsla È.=lr ud,sx.f.ka m%Yak úuiQ kuq;a udOHfõ§ka lsisfjl= ud,sx.f.a oEig fkdfmkqK fihla Èiaúh'
Tyq wyl n,df.ku t;ek miqlf<a lsisfjla t;ek fkdisá .dKgh'
udOHfõ§kag zug neyeZ j;a fkdlshdh'

wk;=rej ñks;a;= lsysmhla kjf,dal jEka r:h tk;=r me;a;l isá Tyq jEka r:h wd miqj msgù b.s< .sfhah'
ud,sx. udOH u.yßñka yeisrefka wukdmjQ fmïj;shl fmïjf;l= u.yßk mßoafoks'
ñka ld,hlg fmr zñg l,ska udj ±l, keoa±hsZ ud,sx. udOHfõ§kaf.ka wid isáfhao l%slÜ m%Yak ksid fldamhg m;ajQ ld,hlh'

miqj udOH l< úuiSfï§ ffjoHjreka mejiqfõ ud,sx.g we;a;gu oKysfia wdndOhla mj;sk nj;a isref¾ le,aishï yd fm%daàk W!k;djhla ksid yg.;a fuh iqjlsÍug udi 4;a wjqreoao;a w;r ld,hla úfõl .ekaùug wjYH nj;ah'
ud,sx. udOH u.yeß wdldrh ,hsõ weÜ thsÜ ùäfhdaj my;ska
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය