HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
hdaks ud¾.hg iqÿ¿kq we;=,a lr.fka wehs @


fhdaks ud¾.fha we;sfjk wdidok ;;ajhka ms<sn|j oek.ekSug Tn wlue;s kï fuu ,smsh lshjk tl oekau kj;ajkak' fudlo wo  wms Tnj oekqj;a lrkafka fhdaks wdidok ;;ajhlska mSvd ú¢ ldka;djla
iajNdúl T!IOhla u.ska th id¾:lj iqjlr.;a wdldrhhs'

fhdaksh wdY%s;j we;sjqKq wdidok ;;ajhla ksid weh ffjoHjrfhl= yuqùug .shd'

ffjoHjrhd úiska ,nd§ ;snq mdkj¾. iy laÍïj¾. Ndú;d l,miqj ;djld,slj wdidok ;;ajh neyerù .sh;a" udihla muK .sh miqj kej;;a tu wdidok ;;ajh we;sj ;sfnkjd'
tu m%;sldr j,ska ;uka n,dfmdfrd;a;= jQ m%;sm, fkd,enqKq ksid wka;¾cd,fha msysg me;Sug wjidkfha§ weh ;SrKh l<d' iqÿ¿kq Ndú;d lrñka fhdaks wdidok ;;ajhka id¾:lj iqjlr.; yels nj wehg oek.kakg ,eî ;snqfka tys§hs'

wm%ikak .kaOhla we;s iqÿ¿kq fhdaksh wi,g ,kalsÍug m<uqj weh ue,slula oelajqj;a" ;;ajh jvd;a krl w;g yereKq ksid lrkakg lsisu fohla fkdue;s ;ek weh th W;aiy lrn,kakg ;SrKh l<d'


iEu ,sx.sl tl;=ùulska miqju fhdaks m%foaYh msßis÷ j;=frka fyd¢ka fidaokjdkï wdidok ;;ajhka we;sùu j,lajd .kakg mq¿jka' l=uk fyda lreKla ksid Tng fhdaks wdidok ;;ajhla je<÷kfyd;a fuu ldka;dj isÿlr wdldrhgu th iqjlr.kakg lghq;= lrkak'

ilid .kakd whqre

iqÿ¿kq ìlla f.k th fmd;=re yer iqoao lr.kak' bka miqj iqÿ¿kq ìl yryd yryd Yla;su;aj isák f,i bÈlgqjla u.ska kQ,la hjd .kak' oeka tu iqÿ¿kq ìl fhdaks ud¾.hg we;=¿ lr.; hq


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය