HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
pkaÈud,af.a myrla je§ fl!Id,a .=jkska fld<Ug (Pics & Video)
 
ckdêm;sjrK mrdcfhka miq uyskao uq,a jrg úfoia ixpdrhl'' ;dhs,ka; .sh fya;=j fukak''

Tndudg f*ianqla mq¿jks kï wehs ug neß'' – wÆ;a fmd,siam;s wihs''

uxcq, oji mqrdu u;a fj,dpkaÈud,af.a myrla je§ fl!Id,a .=jkska fld<Ug

m,af,alef<a cd;Hka;r l%slÜ l%Svdx.kfha mej;s mqyqKq ;r.hla w;r ;=r mkaÿjla ysfia je§fuka ;=jd, ,enQ fl!Id,a is,ajd .=jka u.ska fld<Ug f.k ú;a ;sfnkjd'

ta jeäÿr m%;sldr i|ydhs'

ÈfkaIa pkaÈud,a úiska t,a, l< myrla ysfia je§u ksid fuu wk;=r isÿj we;ehs jd¾;djkafka'


ckdêm;sjrK mrdcfhka miq uyskao uq,a jrg úfoia ixpdrhl'' ;dhs,ka; .sh fya;=j fukak''

2015 ckjdßfha mej;s ckdêm;sjrKfhka miq ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d wo uq,a jrg úfoaY ixpdrhl ksr; úh'

Tyq wo fmrjrefõ ;dhs,ka;h n,d msg;a jQfha ysgmq weu;s ð't,a' mSßia uy;d iu.hs'

trg mkai,l meje;afjk újD; lsÍula i|yd ,o wdrdOkdjla u; ysgmq ckdêm;sjrhd fufia úfoia.;j we;ehso oek.kakg we;'

Tndudg f*ianqla mq¿jks kï wehs ug neß'' – wÆ;a fmd,siam;s wihs''

;uka f*ianqla .sKqula wdrïN lrkq ,enqfõ Èkg wjqreÿ wglg l,ska nj;a bÈßhgo th mj;ajdf.k hk nj kj fmd,siam;s mQð; chiqkaor uy;d Bfha mej;s ish uq,au udOH yuqfõ§ lshd isáfhah'

weußldkq ckdêm;s nerla Tndudg f*ianqla .sKqula mj;ajdf.k hd yels kï ;ukg neß l=ula ksidoehs Tyq tys§ úuiSh'uxcq, oji mqrdu u;a fj,d

rx.k Ys,amS uxcq, fudr.y fï Èkj, oji mqrdu u;aù isák mqj;la jd¾;d jkjd'

fï iïnkaOfhka mqj;am;la l< úuiSul § Tyq fï nj ms<sf.k ;sfnkjd'

fï Èkj, ~yxi msydgq~ kdgHfha rE.; lsÍï isÿfjkjd' ug rÛmdkak ;sfnk pß;h yßu wmQre pß;hla' ug Wvq õ,la od,d ;sfnk ksid udj ldgj;a f,aisfhka w÷r.kak neye' yefudau ys;kafka uu wÆ;a k¿fjla lsh,hs' fï pß;h ksid ug yeufjf,au u;afj,d ;uhs bkak fj,d ;sfhkafka'Wfoa wfÜ b|ka rd;%S kjh oyh fjklïu pß;h fjkqfjka uu u;afj,d bkafka' fudlo th îu;ska weú;a ;d;a; wïu tlal rKavq lrk pß;hla ksid' fldfydu jqK;a fï pß;hg;a fma%laIl m%;spdr fkdwvqju ,efnkjd' uxcq, ÿkak W;a;f¾ ;uhs ta'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය