HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

uqo,a" uy nexl= tcdm taldêldrh ksuhs'' ckm;s;a n,h .kS'' tcdmh ;j;a wjqf,a''

jg jx.= kE'' fl,ska l;dj'' ffu;‍%Sg b;sydifha ysñjk ;ek úÿr ;ks fma,sfhka lshhs''

ú.afkaIajrka kS;sh lvoa§ fmd,Sish Tyqg Wojq lr Tyqg ie,shqÜ .ihs''

rgu ysi f;,a .d we;af;a jerÈ kel;l'' iqn ÈYdj W;=rhs'' – iqukodi

uqo,a" uy nexl= tcdm taldêldrh ksuhs'' ckm;s;a n,h .kS'' tcdmh ;j;a wjqf,a''

bÈßfha furg uQ,H lghq;= yd uy nexl=j iïnkaOfhka jk ;SrK .ekSu i|yd ;ukao we;=,;a w.ue;s" uqo,a weu;s iys; lñgqjl§ idlÉpd lr .; hq;= hhs Bfha mej;s leìkÜ uKav, iaùfï§ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak mjid ;sfí'

ta wkqj fuf;la rcfha uq,H wxYh ;=, tcdmh úiska ork ,o n,h wfydais jkq we;s w;r úOdhl n,h ysñ ckdêm;sjrhd úiska wod, lñgqfõ§ wjika ;SrKh .kq we;'  ´kEu ;SrKhla wfydais lsÍfï n,ho Tyqg ks;e;skau ysñfõ'

fï ;;ajh u; wo fmrjrefha w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;d úiska tcdm weu;sjreka lKavdhu le|jd we;s w;r th ryis.; idlÉpdjla hhso jd¾;d fjhs'

uehs ui fojeksod isg nÿ by, oeóu ms<sn|j ckdêm;sjrhd fmdf<dkakrefõ§ lshd isáfha ck;djg n,mdk lsis noaola jeä lsÍug bv fkdfok nj;a tjka wd¾:sl úfYaI{hska f.or hjk nj;ah'

tcdmh fï m‍%ldYh iïnkaOfhka fkdi;=gq ù isák w;r Tjqka woyia lrkafka fuu m‍%ldYh w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;d t,a, lr lshk ,oaola njghs'

jg jx.= kE'' fl,ska l;dj'' ffu;‍%Sg b;sydifha ysñjk ;ek úÿr ;ks fma,sfhka lshhs''


ixys¢hdj we;s lrkakehs lshñka f,dj jfg .sho Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ih ;=, ixys|hdj we;s lsÍug ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d fuf;la wiu;aj we;s nj md¾,sfïka;= uka;‍%S úÿr úC%ukdhl uy;d lshhs'

fï wjia:dj uÛ yeßhfyd;a Y‍%S,ksmh fukau rgo wrdðl lrk ,oafoa ckdêm;s ffu;‍%Smd, úiska hhs b;sydih weÛs,a, È.= lrkq we;ehso lshd isáfhah'

ú.afkaIajrka kS;sh lvoa§ fmd,Sish Tyqg Wojq lr Tyqg ie,shqÜ .ihs''

ÿïßhla .uka lsÍug wdikakj ;sìh§ jid oudk ,o ÿïßh f.aÜgqjlska W;=re m<d;a uy weu;s iS'ù' ú.afkaIajrka uy;d .;a jdykh .uka lroa§ wi, isá Wiia fmd,sia ks,OdÍka we;=¨ msßi Tyqg wdpdr lrhs'


rgu ysi f;,a .d we;af;a jerÈ kel;l'' iqn ÈYdj W;=rhs'' – iqukodi

fujr w¨;a wjqreoaog ysi f;,a .Eu i|yd ilid ;snQ kel; fodaI iys; nj nj fcHd;s¾fõ§ iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d mjihs'

tu kele;a fõ,dfõ jrola ke;o  niakdysr ÈYdj iqn Èidjla fkdjkafka i÷ .‍%yhd tÈk lgl rdYsfha isá neúka W;=re Èidj tÈk iqN ÈYdj nj;ah'

 

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය