HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ffu;‍%sf.a C%uh uyskao;a tf,iu mqreÿ fj,d ‘jyskjd'' jyskjd’ lshd udOHfja§kag wyi fmkajhs''

C%slÜ wdh;kfhka ud,sx.g tfrysj úkh mÍla‍IK folla''

weu;sjre msßila m‍%Ndlrkaf.a we;skakf.a uq,skau ysi f;,a .d w,skag yeÿ lsßn;;a lhs''

;j;a weu;sjreka 03la Èjqrkak hhs'' weu;s uKav,h 95la fjhs'' weu;s jrm‍%ido 135lg ysñfjhs''
ffu;‍%sf.a C%uh uyskao;a tf,iu mqreÿ fj,d ‘jyskjd'' jyskjd’ lshd udOHfja§kag wyi fmkajhs''

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;df.ka udOHfja§ka msßila Bfha Èkfha uykqjr§ m‍%Yak lsysmhla úuikakg hdfï§ fmr wjia:djl ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d úiska l, wdldrhg ‘jyskjd'' jyskjd’ hhs weÛs,af,ka wyi fmkaùh'


C%slÜ wdh;kfhka ud,sx.g tfrysj úkh mÍla‍IK folla''

fua Èkj, ftMa<a ;rÛdj,shg iyNd.S ùu i|yd bkaÈhdjg f.dia isák ,is;a ud,sx. ta i|yd Y‍%s ,xld C%slÜ wdh;kfhka wjir f.k ke;s nj wdh;kh mjihs'

fï iïnkaOkafhka úkh mÍla‍IKhla meje;aùug C%slÜ wdh;kh ;srKh lr we;s w;r miq.sh 20&20 f,dal l=i,dk ;rÛdj,sh w;r;=r§ Tyq úiska lrkq ,enq we;eï m‍%ldY iïnkaOfhkao ta iuÛu úkh mÍla‍IKhla meje;aùug kshñ;h'

weu;sjre msßila m‍%Ndlrkaf.a we;skakf.a uq,skau ysi f;,a .d w,skag yeÿ lsßn;;a lhs''

Bfha Èkg fh§ ;snQ w¨;a wjqreÿ ysi f;,a .Eu ksñ;af;ka mskakj, w,s wkd;d.drfha§ mej;s w,skaf.a ysi f;,a .Efï W;aijfha§ uq,skau ysi f;,a .dkq ,enqfõ fõ¿ms,af,a m‍%Ndlrka <Û isg uqod .;a we;skakf.ah'

tu wjia:djh iyNd.S ù isá ue;s weu;sjreka w,ska i|yd iQodkï lr ;snQ lsßn;a wkqNj lsÍuo úfYaIh'

;j;a weu;sjreka 03la Èjqrkak hhs'' weu;s uKav,h 95la fjhs'' weu;s jrm‍%ido 135lg ysñfjhs''

bÈß Èk lsysmh we;=,; leìkÜ" rdcH yd ksfhdacH weu;sjreka ;sfofkl= Èjqreï fokq we;s njg rchg iñm wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

ta wkqj cd;sl wdKavqfõ ish¿ weu;sjreka .Kk 95 fokl= jk w;r th 19 jk ixfYdaOKh wkqj cd;sl wdKavqjl isáh yels Wmßu weu;s ixLHdjhs'

fï w;r ue;sjrK Èia;‍%slal 20l muK m‍%udKhla i|yd Èia;‍%sla iïnkaëlrK iu iNdm;sjre fofokd ne.ska m;a lr we;s w;r Tjqka ish¿ fokdg weu;sjrfhl= i;= n,;, ke;o tu jrm‍%ido ysñh'

ta wkqj weu;s jrm‍%ido ysñ msßi 135la fjhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය